FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Rrgc/T (1984-2004)


Rrgc_T hyddorRrgc/T ophydda

Tele-, op-hyddor och invändigt i en op-hydda.

Historik
Funktioner och taktisk organisation i den transportabla radargruppcentralen, Rrgc/T, bygger på erfarenheter från Stril 50- och Stril 60-systemet.

Den första centralen av typ Rrgc/T togs i operativ drift i mitten av 1980-talet. Utrustningen levererades av SRA, Marconi och Ericsson. Den bestod av telehyddor med datorer för målföljning, stridsledning och kommunikation samt operatörshyddor med utrustning för presentation och inmatning av data vid operatörsplatser för motsvarande taktiska funktioner.

Datorerna för målföljning, stridsledning och kommunikation är av typ Marconi Locus 16 och telefonsystemet är uppbyggt av Ericssons växlar AXT 101 01. För fjärrkontroll och frekvensinställning av talradio anskaffades RCON under 1987.

Vid modifiering 1989 tillfördes nya datorer, APN 167, som utför täckningsberäkningar för funktionen strilradarledning (SRL), automatisk störpejling (ASP) samt mottagning av information från den optiska luftbevakningen (OPUS). De nya datorerna är sammankopplade med ett lokalt nät, Ethernet. Sammankoppling av de nya datorerna och den äldre delen av DBU 260 sker med en nätanslutningsdator NAC. I NAC-datorn finns också kommunikationen mot OPUS.

Under 1993 infördes, för den tekniske övervakaren, tvak, nya terminaler (TVAK PC) bestående av tre PC-datorer i telehyddan och en i varje op-hydda. Dessa datorer är samankopplade i ett eget nät och ger tvak en ensad grafisk gränsyta mot systemen samt datorstöd för drift och övervakning.

Vid modifiering 1994 ersattes de äldre processorerna i Locusdatorerna, ALP1 och ALP2, med en ny variant, ALP6. Dessutom utrustades centraldatorerna med dubbla processorer. Anledningen var att öka kapaciteten och därmed minska belastningen på de enskilda datorerna. Införandet av ALP6 innebär också att utvecklingen av programvara kan göras i en modernare och rationellare miljö.

Definitioner
Rrgc/T är en strategiskt rörlig ledningscentral som kan upprättas i förberedda bergrum (S-anläggning) eller i förberedda oskyddade anläggningar (N-anläggning). Till Rrgc/T kan flera radarstationer av olika typer anslutas. Normalt upprättas Rrgc/T i en S-anläggning tillsammans med strilradaranläggning 860.

I fredstid är Rrgc/T vanligtvis placerad på flottilj utan att vara samgrupperad med strilradaranläggning 860.

Rrgc/T består av en telehydda RIR och en till tre op-hyddor RIR. Denna konfiguration benämns även RIR/H, rörligt indikatorrum hög funktionsnivå.

Rrgc/T samgrupperad med PS-860

Rrgc/T samgrupperad med strilradaranläggning 860 i S-anläggning.

Till Rrgc/T hör också vissa in- och utorgan, t ex radiolänk RL-451 och samgrupperade radiostationer, TMR 20, placerade i närheten av anläggningen.

Op-hydda RIR kan även utnyttjas i RIR/L, rörligt indikatorrum låg funktionsnivå. Denna konfiguration benämns Indikatorrum 860 och består av en till tre op-hyddor. Indikatorrum 860 kan upprättas i några strilradaranläggningar 860 och utgör en reservnivå.

Uppgifter
Rrgc/T används för luftbevakning och stridsledning och är underordnat lfc.

Anslutna radarstationer levererar radarbild via SBÖ-nätet. I Rrgc/T utvärderas radarbilderna för upptäckt, identifiering och presentation av flygföretag. Den tidigare optiska luftbevakningen, som kompletterade radarinformationen, är avvecklad men kommer att ersättas med ett nytt system, LOMOS, som är under införande.

I Rrgc/T sammanställs radarinformationen så att en så komplett luftlägesbild som möjligt kan presenteras och överföras till lfc. Med den kompletta luftlägesbilden som underlag kan operatörerna fatta beslut.

Ett jaktförband på aktuell flygbas får order att starta mot ett anvisat mål. Samtidigt fattas beslut om vilket stridsledningsorgan som skall stridsleda jaktförbandet. Stridsledningen kan ske från Rrgc/T.

Ledning av attack- och spaningsförband sker för att en smidig flygtrafik skall erhållas och för att man skall undvika vådabekämpningar.

I fred är uppgifterna för Rrgc/T förbandsproduktion av främst stril- och flygförband samt incidentberedskap.

Ovanstående text är hämtat ifrån:STRIL-systemdokument, en sammanfattning, avsnitt 206 Rrgc/T, där det finns mer att läsa om Rrgc/F.


Artiklar ur TIFF

DBU för rörliga indikatorrum (nr 3/76)


Artikel från "Kontakt" (CSS helpdesk STRIC)

Rrgc/T Hajen - TVAK vardag avseende felutfall.


Film

Rrgc/T Tjuren, 20 år

Rrgc/T Tjuren, 20 år


Tvak PC

Tvak PC handbok : programversion 4.0 : teknisk övervakare PC för rrgc/F M3195-205118

ELKA-manual

Operatörsmanual

RCON-manual

Systemadministrationsmanual