FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

marinen loggo

Marinen
Spaningsradar


PS-58/PN-58/S

M3330-058081-9 (PN-58 MT)

Leverantör: Decca.

Radarstation PN-58/PS-58 var en konventionell navigeringsstation på X-bandet utan störskyddsfaciliteter. Den utnyttjades både som navigeringsradarstation på fartyg (på tb  T 101-112 + mtb T 32-T 56 + minsvepare + MUL:or + vedettbåtar/PS-58/S) och som närsspaningsradarstation i såväl flottans- som i KA kustbevakningsorganisationer MKB).

Fartygsbaserad PN-58/SLandbaserad PS-58 Vinga 1953

Fartygsbaserad PN-58/S. Landbaserad PS-58 Vinga 1953.

Stationen bestod av ett antennsystem (som förutom antennerna även omfattade sändaren samt mottagarens hf-del), en mottagare och en eller flera indikatorer (PPI) samt strömförsörjnings-utrustning.

Antennsystemet var utfört med separata riktantenner för sändning och mottagning. Normalt vreds antennerna runt med konstant hastighet av en motor.         

Mottagaren bestod av en mellanfrekvensförstärkare och detektor genom vilken signalerna passerade till bildförstärk-aren och sedan till PPI:n, kraftförsörjningskretsar för alla rör  förutom för sändaremagnetronen och katodstråleröret samt styrgeneratorn som alstrade pulsen för styrning av modulatorröret och för att reglera staren av det radiella svepet på indikatorn. I mottagaren fanns också en sjöreflexdämpningskrets som nedbringade mottagarens känslighet i närzonen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Indikatorn utgjordes av en plan polär indikator (PPI) som var försedd med alla för observatören erforderliga manöverorgan. Använda indikatortyper ombord var: PPI typ 155 B, PPI typ 4207, PPI typ 167.

Parallellt med huvudindikatorn kunde dotterindikatorer inkopplas på önskade platser. Indikatorer av vattentätt utförande, avsedda för utomhusmontage på fartyg fanns.

Som ytspaningsradarstation i flottans kustbevaknings- resp KA-undorg utnyttjades stationen enligt nedan:

PPI

PPI

Från PPI avlästes målläget  (bäring och avstånd) som överfördes till ett plott i skala 1:50 000. Från plottet rapporterades målen därefter till överordnad stridsledningscentral (kbgc eller slc i tungt batteri resp spärrbataljon). Lägesangivelsen skedde i polära koordinater eller i GEOREF. Kurs och fart beräknades. Om möjligt skulle också målet identifieras optiskt. Identitet och storlek ingick då i rapporten till den högre chefen.

Rapporteringskapaciteten till högre chef var ungefär 3 samtidiga mål med en noggrannhet på ca ± 2000 meter med en tidsfördröjning på upp till ca 10 minuter.

Grupperingsplatser för den landbaserade radarn kunde vara i något befintligt hus i kustbandet t ex kolonistugor, fyrar, vattentorn eller i skyddat utrymme (oftast i anslutning till tungt batteri eldledningsradar typ PA-31). Se bildbilaga som visar exempel på gruppering och installationer av radarn.

Den landbaserade radarstationen utgick i början/mitten av 1960-talet och ersattes bl a av PS-33 och PS-72 m fl.

Tekniska data


Frekvensband:                   

X-bandet, 9345 - 9405 MHz

Pulslängd:    

0,11-0,12 på områdena 0,5, 1 och 3 sjömil, 0,17-0,20 på områdena 10 och 25 sjömil

Pulseffekt:   

ca 10 kW

PRF:             

1000 Hz

Antennrotationshastighet:                       

24 varv/min.

Antenn:        

 Horisontell lobvinkel 1,6o, vertikal 23o

Horisontell lobvidd

1,6 grader

Vertikal lobvidd

23 grader

Mottagare:   

Mf 30 MHz

PPI 167

Diameter 12 tum

PPI vattentätt för fartyg 4207

Diameter 5 tum

Mätområden:

12 tums PPI: 0,5, 1, 3, 10 resp 25 M.
5 tums PPI: 0,5, 1, 3, 10 resp 25 M
Vissa 5 tums PPI hade mätavstånd 1. 2. 6 20 resp 50 km.

PS-58 antenn under maskeringPS-58 Makeringshuv borttagen

PS-58 antenn under maskering. PS-58 Maskeringshuv borttagen.

Detaljbild av antennenAntennen i “spaningsläge”

Detaljbild av antennen. Antennen i “spaningsläge”.

PS-58 AntennhissPS-58 Antennhiss (detaljbild)

PS-58 Antennhiss. PS-58 Antennhiss (detaljbild).

PS-58 Antennen sedd genom inspektionsluckaPPI PS-58

PS-58 Antennen sedd genom inspektionslucka. PPI PS-58.

PS-58PPI 167

PS-58. PPI 167.

Mstn 3 TE Dalköpinge med PN-58/TPN.58 antenn med ”utsikt” genom syftspringan

Mstn 3 TE Dalköpinge med PN-58/T. PN.58 antenn med ”utsikt” genom syftspringan.

PN-58 på T 38

PN-58 på T 38.

12” PPI Typ 167PPI typ 155BPPI typ 155B

12” PPI  Typ 167.  5 ” PPI typ 155B.

Indikator Typ 4207/TMAntennsystem PN-58

Indikator Typ 4207/TM. Antennsystem PN-58.