FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

marinen loggo

Marinen

Spaningsradar


Kustspaningsradar PS-23

Allmänt
Radarstation PS-23 anskaffades under 1950-talet från England. Radarstationen har utnyttjats som fjärrspanings-radar i Örlogsbasernas och KA-försvarens underrättelseförband och som rapporteringskälla till Marinkom-mandonas ledningscentraler. Totalt har 31 stationer anskaffats.

Radarn har genomgått ett antal modifieringar fram till avvecklingen under slutet av 1990-talet. Den sista modifieringen genomfördes 1974-76 då den bl a försågs med störskydd av  typ Dicke-fix och störpejlfunktion med syfte att förbättra radarns förmåga att motstå elektroniska störningar. Smärre modifieringar av sändaren har också genomförts. Efter modifieringar har benämningarna successivt ändrats från PS-23 till PS-234, PS-235, PS-236, PS-237 och PS-239.

Tekniska data

Frekvensband                            

S-bandet (2910-3100 MHz)

Pulsrepeterfrekvens

250 resp 500 Hz (senare slumpvis variabel)

Pulslängd

0,6  resp 1,9 μs

Antennrotationshastighet

8 varv/min (inställbart mellan 0 och 20 varv/min

Pulseffekt

> 400 kW

Antenn

cosec2-format. Vertikal lobvinkel 16o i låglob och 20o i höglob. Höglob resp låglob manuellt inställbart eller automatiskt vartannat antennvarv.

Horisontell lobvinkel

c:a 0,9 grader

Höjdtäckning låglob

c:a 8000 m

Höjdtäckning höglob

7 - 25 grader

Mottagare

Parametrisk förstärkare (brusfaktor c:a 3-4 dB (efter modifiering).
Linjär med AGC och IAGC. Logaritmisk och Dicke-fix, diff lin, diff log, närekodämpning.
LOKE (lobkontrollenhet för prestandamätning och störbäringsindikering.

KSRR-stationernas utnyttjande i incidentberedskapen
Stationerna på ost- och sydkusten utnyttjades intensivt under kalla kriget. Ett antal stationer var alltid bemannade och i drift för uppföljning av sjöfarten utanför Sveriges kuster. För att minska kostnaderna för incidentberedskapen anskaffades i mitten av 80-talet marina extraktorer (MAREX) som installerades vid ksrr vilket innebar att målföljningen kunde flyttas in till sjöbevaknings­centralerna. När PS-15 infördes kunde även måldata från denna radar tas emot i dessa centraler och härigenom minskade successivt behovet av att ha ksrr-stationerna bemannade.

Ksrr utgallrades successivt mellan 1990 och 2000. Tre stationer överläts efter kalla krigets slut till de baltiska staterna sedan dessa blivit fria. Dessa stationer modifierades och installerades i hyddor innan de sattes upp i Baltikum.

Ksrr-antenn

Ksrr-antenn

Ksrr materiel i sändarrum

Ksrr materiel i sändarrum