FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

marinen loggo

Marinen
Navigeringsradar


PN-610/PS-610

Terma beteckning: SCANTER MIL Mk2

Radarn förekom/förekommer som navigeringsradar i olika versioner på patrullbåtar, torpedbåtar, robotbåtar, minfartyget Carlskrona samt på vedettbåtar och skolor. Radarn hade/har hög antennhastighet och korta pulstider vilket gav/ger snabb information och med god upplösning.

Ersatte PN-58 på alla landskapsjagare på 60 talet, fregatterna Visby och Sundsvall 1966.

PN-610

Huvudenheter

 • Sändtagare                  M3333-610118-0
 • Antennenhet:               M3333-610128-9
 • PPI 12 tum (2 st)         M3333-610138-8
 • PPI-omkopplare:           M3333-610148-7


Kraftmatning

Alla huvudenheter matas över en strömställare med 220 V 60 Hz, som omvandlas till lämpliga spänningar. Enheterna blir därmed oberoende av varandra när det gäller kraftförsörjning.

Kraften matas in i huvudenheterna över en kontrollpanel med strömställare, säkringar samt ett kontrollinstrument med vilket de flesta spänningarna kan mätas.

Den spänning, 115 V 400 Hz, som används för överföring av antenninformation generas i PPI-omkopplaren.

 

Antenn

Antenn


Antennen är en slitsantenn med den horisontella lobbredden 1, 2°. Den roterar med 24 eller 48 varv per minut. Antennens elektriska komponenter överför antennens rotation till indikatorernas svep samt alstrar stävmarkeringslinje.

PPI-omkopplare

PPI-omkopplare

PPI-omkopplaren innehåller digitala kretsar och reläer som kopplar fram rätta signaler till indikatorerna och gör nödvändiga omkopplingar för att radarsystemet skall fungera. PPI-om­kopplaren fungerar dessutom som "kopplingslåda" för systemets anslutningar.

Sändtagaren

Sändtagare

Sändtagaren innehåller både sändare och mottagare.

Sändaren arbetar på X-bandet och lämnar en pulseffekt på 20 kW. Med två skilda modulatorer kan man välja mellan pulstiderna 0,6 och 0,06 ps vilket ger en av­ståndsupplösning som är bättre än 100 och 15 m.

Indikator

Indikator

Indikatorn är ett dagsljus-PPI med grön bildåtergivning och hög ljusstyrka.

Svepet avlänkas med fasta spolar och är ensat så att både nord- och stäv stabiliserad bild kan erhållas.

Bildsignalen kan blandas med kalibreringar, stävmarkering och avståndsstrob. Avståndsstroben kan utläsas i NM (nautiska mil) eller hm (hektometer).

Som tillbehör finns skugghuv.

PPI manöverpanel

PPI manöverpanel

 

PPI PS-610 på jagaren Småland

PPI PS-610 på jagaren Småland

Manöverorgan
För den operativa användningen har indikatorerna utrustats med tryckknappar rattar och digitala siffror för utläsning av AVSTÅND.

Manöverorganen kan indelas i två grupper:

 • De som påverkar radarsystemet.
 • De som endast påverkar indikatorns egna funktioner.

Tryckknappar
Tryckknapparna är, för att vara lättavlästa, placerade på manöverpanelens övre halva. Knappar som påverkar radarsystemet är i huvudsak placerade till vänster Övriga knappar påverkar endast indikatorn.

Två typer av knappar används. Den ena innehåller en lampa och kan endast välj till eller från av en funktion. Den andra är dubbel och innehåller två lampor, son belyser var sin textdel. Med dessa knappar väljer man mellan två funktioner.

Lamporna i knapparna är styrda av elektriska hetsar och ger följande information:

Ljusstyrka      Information

 • Full                   Funktionen enligt text är vald
 • Halv                 Funktionen enligt text är valbar
 • Släckt               Funktionen enligt text är ej valbar
 • Blinkande         Sändare är ej klar

Anmärkning
På grund av ljusledning kan i de dubbla knapparna ljus ledas över från en "full belyst" till "icke-belyst" text och där missuppfattas som halvljus. Man kai skilja dem åt genom att det äkta halvljuset är gulare till färgen samt att det falsk ljuset lyser ojämnt och har störst ljusstyrka närmast den lysande delen.

Rattar
De mest använda rattarna är placerade vid handtagen så att man kan manövrer; dem med tummarna eller fingrarna utan att behöva släppa handtagen. Övrig; rattar finns på kanten av manöverpanelens framsida.

Tekniska prestanda


Frekvensband                              

X-bandet (9375 ± 30MHz)

Pulslängd:  

0,06 resp 0,6 µs

Uteffekt:

20 kW

Pulslängd

kort puls 0.06 µs, lång puls 0.6 µs Pulslucka 225-275 alt 445-550 us.

PRF:

2000 (lång puls)  alt 4000 Hz (kort puls)

Antennrotationshastighet:

24 alt 48 varv/min.

Antennen

Slitsantenn med horisontell lobvinkel på 1,2 grader. Vertikal 19 grader. Antennförstärkning > 30 db.

PPI

Dagsljus-PPI med grön bildåtergivning och hög ljusstyrka.

Allmänt
Utrustningen är till största delen uppbyggd på små funktionsavgränsande kretskort med digital TTL-logik. Där analogfunktioner förekommer är dessa utförda med linjära IC-element eller transistorer.

Huvudenheterna matas från fartygsnätet med 220 V 60 Hz. Varje enhet förutom antennenhet har en instrumentpanel med omkopplare och kontrollinstrument, som visar alstrade spänningar och väsentliga driftdata. På samma instrumentpanel finns även drifttidmätare för magnetronen (sändtagaren) och totala drifttiden (PPI-omkopplaren).

Sändtagaren innehåller sändare och mottagare med automatisk frekvensavstämning. Sändaren arbetar med två separata pulsmodulatorer och med pulslängder som väljs automatiskt med områdesomkopplare eller manuellt från endera av PPI-enheterna.

För synkronisering med ARTE 722 finns automatisk triggväljare, som väljer mellan yttre inre triggning. Olika pulsfrekvenser väljs automatiskt beroende på yttre triggfrekvens och pulslängd. Den alstrade högfrekventa energin matas från magnetronen i sändaren genom et ledarsystem ut till antennen.


Mottagaren består av en förförstärkare och en mellanfrekvensförstärkare. Den mottagna ekosignalen blandas med signalen från lokaloscillatorn i en balanserad blandare. Lokaloscillatorn styrs normalt av AFR-enheten, men kan även avstämmas manuellt från PPI-enheten. I mottagarea ingår även kretsar för sjöreflexdämpning.

Antennen, som är horisontalt polariserad består av en 2,1 m (7' ) vågledarslitsantenn. Antennelementet är skyddat av ett lättmetallhölje, som på framsidan är täckt med ett plexiglasfönster. Rotationen av antennen sker med ett kuggväxeldrev drivet av en motor som matas direkt från fartygsnätet över ett antennhastighetsrelä. Två rotationshastigheter 24 resp 48 r/min kan väl­jas. Dataöverföringen från antennen sker med två elgoner (en för vardera PPI-enheten). En stävmarkeringskontakt och ett termostatreglerat värmeelement finns också i antennen.

PPI-enheterna har 30,4 cm (12") bilddiameter och är lika i utförande med undantag av bildrörs­typ och färg på ljusfilter. Båda enheterna kan valfritt fungera som "master" eller slav-PPI . Navigeringsradarn (PN-610/S) behöver ej vara i drift, då PPI-enheterna är kopplade till spaningsradarn (ARTE-722). På enheternas frontpanel sitter samtliga manöverdon för radarns handhavande. Tryckknapparna har logikstyrd belysning, som ger operatören viktiga informationer.

Avlänkningssystemet består av två svepgeneratorer och fasta avlänkningspolar. Antennvinkeln överförs till svepgeneratorerna med elgoner och samplingskretsar, som kompenserar mot för­ändringar i referensspänningen. Videosignalen består av mottagna ekosignaler, stävmarkering och digitalt alstrade fasta avståndsringar och avståndsstrob. Sju avståndsområden med fyra eller sex fasta avståndsringar kan väljas på varje PPI. Bärings- och avståndspresentation sker digitalt med lysande siffror och man kan vid dessa operationer mäta mellan två ekon. Slutligen har PPI-enheterna över bildrören en graderad rörlig bäringslinjal.

PPI-omkopplaren som kopplar om mellan olika driftfunktioner hos radarn innehåller för­utom logikkretsar även en generator som automatiskt sätter igång och alstrar 115 V 400 Hz referensspänning vid bortfall av fartygets 115 V 400 V-försörjning.

Dokumentation

 • Radarstation PN-610/S MT M333-610081
 • Materielvårdsföreskrift Översyn M7822-250110
 • Handhavandeföreskrift Vb Skanör M7780-251450