FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

marinen loggo

 

Ra 805 och Ra 806
M3955-805011 Radiostation 805 MT
M3955-806011 Radiostation 806 MT


Allmänt
Som komplement till den kvalificerade stationen Ra 800 anskaffades ett antal enklare stationer
Vissa viktiga egenskaper som sändarens effekt, mottagarens känslighet och selektivitet samt gränssnitt skulle vara likvärdiga med Ra 800.
Frekvensområdet begränsades till den övre halvan av det tillgängliga bandet och blev 125 till
160 MHz. Kanalantalet blev två och modulationsslaget AM för ett mindre antal av stationerna
och FM för huvuddelen av stationer.
AM-stationen fick namnet Ra 805 och FM-stationen Ra 806.
Senare blev AM-stationen modifierad och helt likvärdig med FM-stationen.
Samtliga stationer blev också modifierade från 50 kHz till 25 kHz kanalseparation i samband
 med att Ra 800 stationen gick över till 2400 kanaler.
Kontrakt på materielen tecknades i september 1962 med British Communications
Corporation Ltd i England. Stationen utvecklades och tillverkades i firmans anläggningar i Wembley utanför London och Hythe nära Southampton.
Prototypmätningar vid firmans anläggning i Southampton utfördes år 1966 av personal från Marinens telelaboratorium och Vapenavdelningens kontrollbyrå.
Totalt levererades 200 stycken Ra 805 och 520 stycken Ra 806.
Leveranserna pågick under 1966 och 1967 och tillfördes förbanden från 1967.
Manöverutrustning, antenn och installationsmateriel var av samma utförande
som till Ra 800.
 Vid införandet av fjärrmanövrering för Ra 80-materielen (Ra 800, Ra 805/806 och Ra 810) fjärrmanövrerades endast trafikfunktionerna för Ra 805/806

Användningsområde
Stationerna var avsedda att täcka kustartilleriets men även flottans behov
av radioförbindelser för stridsledning och allmän kommunikation. De
användes mest där förbindelsekraven inte var så omfattande eller som
reserv för trådförbindelser.
Stationerna användes som reserv för tråd vid kustartilleriets anläggningar
för överföring av eldledningsdata från kommandoplatser till batteriplatser.
Vid dessa tillfällen användes en antenn med riktverkan.

Utförande

Stationerna bestod av sändtagare, manöverutrustning, antenn och installationsmateriel.
De två kanalernas frekvenser bestämdes av kristaller med en kristall för sändaren och en för mottagaren. Kristallerna fick specialtillverkas för varje frekvens som skulle användas.
Manöverutrustningen bestod av trafikbox av samma typ som till den
övriga Ra 80-materielen.
Trafikfunktionerna bestod av tal samt möjlighet till telegrafi med låg hastighet
avsedd för nödsituationer.
Dessutom fanns en speciell ton på 1425 Hz för uppkallning av vissa stridsledningscentraler
Sändtagaren var inbyggd i en pressgjuten lättmetallåda av samma typ som till Ra 800 samt med ett speciellt lock för anslutningskontakter, kanalomkopplare och brusspärr.Stationen var installerad i likadana stativ som Ra 800.


Utbildning och underhåll
Den tekniska utbildningen på materielen började hos Telub i Växjö med lärare från den engelske tillverkaren. Senare hölls kurser vid marinens egna skolor. Ingen speciell underhållsutrustning behövde anskaffas.

För den dagliga tillsynen användes samma kontrollbox som till Ra 800.

Stationerna var något ålderdomligt utförda men relativt driftsäkra.

Inträffade ett fel var det oftast orsakat av en kallödning.

Ra 805/806

Ra 805/806 med tillbehör, installationsmateriel och kontrollutrustning.

 

Tekniska data
Frekvensområde: 125-160 MHz
Kanalseparation: 50 kHz i ursprungligt utförande, 25 kHz efter modifiering
Sändarffekt: min 14 W
Modulationsslag: AM för Ra 805 i ursprungligt utförande. FM för bägge stationerna sedan Ra 805 modifierats
Transmissionstyp: Simplex
LF-modulering: Tal 500-3500 Hz. Telegrafi 800 Hz. Speciell uppkallningston 1425 Hz
Kanalantal: 2 förinställda kanaler. Totalt 1401 kanaler i stationens frekvensområde
Kanalinställningstid: Högst 5 sekunder
Antenner: Sprötantenn alt antenn på mast vid fast installation
Räckvidd: Upp till 40 km beroende på antenner och terräng
Manöveravstånd: Normalt: 500 m. Med fjärrmanöverutrustning: I princip obegränsat avstånd
Kraftförsörjning: 110 V eller 220 V enfas växelspänning, 50, 60 eller 400 Hz samt 12 V eller 24 V likspänning med speciell omformare
Effektbehov: Mottagning 70 VA. Sändning Ra 805: 155 VA, Ra 806: 120 VA
Mått: Sändare resp mottagare H550 mm, B300 mm, D150 mm
Vikt: 19 kg

Läs mer i Marinens UK-materiel 1930-1990 (8 MB) Huvudredaktör: Stig Kjellin.