FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

marinen loggo

 

Ra 800
M3955-800011 Radiostation 800 MT


Allmänt
Efter en lång planeringsperiod från mitten av 1940-talet kom marinens huvudstation inom UK-området fram år 1965. Den slutliga planeringen med utredningar, specifikationer m.m. började dock inte förrän i mitten av 1950-talet. Stationen ersatte den "tillfälliga" lösningen med 5 W UK-stn m/46 som sedan reserverades för hjälpfartyg innan den gallrades ut.

Både amplitudmodulering, AM, och frekvensmodulering, FM, var planerade att ingå i materielen. Under planeringens gång utbröt dock i november 1960 en strid mellan marinstaben och marinförvaltningen om hur betydelsefull AM var för den nya materielen. Båda parter ville utöver FM även ha AM. Staben befarade dock på grund av en skrivning i den tekniska specifikationen att AM vid framtagning av materielen skulle missgynnas i förhållande till FM och betonade starkt vikten av att erhålla längsta möjliga förbindelseavstånd vilket kunde erhållas med AM.

Förvaltningen å sin sida menade att skillnaden i möjlig räckvidd mellan AM och FM i praktiken var försumbar och att det vid fartyg under gång inte kunde röra sig om någon längre sträcka eller tidsrymd.

Försvarets Forskningsanstalt, FOA, bidrog med fakta och teoretiska beräkningar.

Resultatet blev att AM-frågan vid specificering och konstruktion av materielen skulle bevakas så att AM inte på något sätt missgynnades jämfört med FM.

Teknikens utveckling på kortvågsområdet resulterade sedermera att KV blev det sambandsmedel som föredrogs när UK med vare sig FM eller AM hade tillräckligt lång räckvidd.

Det allmänna och stora behovet av UK-förbindelser avsåg att täckas dels med en kvalificerad station Ra 800 dels med en något enklare och billigare utrustning. Ra 800 beställdes därför först med en enklare variant, Ra 801, av samma station men då detta under utvecklingens gång inte visade sig ekonomiskt fördelaktigt ändrades beställningen till att omfatta endast Ra 800.

Stationen skulle i första hand täcka ett stort frekvensområde och ha omedelbar tillgång till ett stort antal kanaler.

Den andra utrustningen specificerades betydligt enklare och med t ex endast 2 kanaler mot de 1200 kanalerna i Ra 800. De enklare stationerna fick namnet Ra 805 och Ra 806 och levererades ungefär samtidigt med Ra 800.
Ra 800 stationen utvecklades och tillverkades hos Philips på St Essingen i Stockholm samt i firmans nya anläggning i Jakobsberg norr om Stockholm.

Totalt levererades 8 provstationer och 823 stationer av serieutförande.

Provstationerna användes mest för laboratorieprov och kontrollmätningar av stationens prestanda.
En första installation av seriematerielen gjordes på isbrytaren Tor där en räckvidd på närmare 40 km erhölls samt en del andra praktiska erfarenheter gjordes.

Antenn och en del installationsmateriel tillverkades vid ett antal mindre företag i landet.

Totalt kostade anskaffningen c:a 25 miljoner kronor vilket var en mycket stor summa på den tiden.

En vidareutveckling av stationens användbarhet för landförband gjordes under 1970-talet då en speciell fjärrmanöverutrustning infördes. Senare modifierades materielen så att en fördubbling av antalet kanaler till 2400 erhölls.

Ansvarig förvaltning för materielanskaffningen var KMF.

Utgallring av Ra 800 påbörjades under 1990-talet.

Användningsområde
Ra 800 var avsedd för både flottan och kustartilleriet för stridsledning och allmän kommunikation och installerades i första hand på mer kvalificerade fartyg samt rörliga förband och fasta anläggningar.


Utförande

Stationen bestod av sändare, mottagare, manöverutrustning, antenn och installationsmateriel.

Sändaren och mottagaren var inbyggda i varsin pressgjuten lättmetallåda med kraftiga kylflänsar, specialkonstruerad front med anslutningskontakter, fuktabsorbator och tätning.

Sändaren, mottagaren, strömställarenheten och en kopplingslåda monterades i ett speciellt stativ.

Senare kompletterades utrustningen med omformare för drift från 12 och 24 V likströmsnät samt med fjärrmanöverutrustning.

Ra 800

Radiostation Ra 800 med tillbehör, installationsmateriel och kontrollutrustning.


Tekniska data

Frekvensområde: 100-159,975 MHz
Kanalseparation: 50 kHz vid 1200 kanaler, 25 kHz vid 2400 kanaler
Sändarffekt: AM Minst 10 W, FM: Minst 20 W
Modulationsslag: AM och FM
Transmissionstyp: Simplex
LF-modulering: Tal 500-3500 Hz, Telegrafi 800 Hz, Speciell uppkallningston 1425 Hz, Data Med tillsatsutrustning
Kanalantal: 1200 kanaler i originalutförande, 2400 kanaler efter modifiering
Kanalinställningstid: Högst 5 sekunder
Antenner: Sprötantenn alt antenn på mast vid fast installation
Räckvidd: Upp till 40 km beroende på antenner och terräng
Manöveravstånd: Normalt: 500 m. Med fjärrmanöverutrustning: I princip obegränsat avstånd
Kraftförsörjning: 110 V eller 220 V enfas växelspänning, 50, 60 eller 400 Hz samt 12 V eller 24 V likspänning med speciell omformare
Effektbehov: Mottagning 110 W. Sändning 225 W
Mått: Sändare resp mottagare H550 mm, B300 mm, D150 mm
Drifttid: Mottagning 40 timmar. Sändning-mottagning 1:9 15 timma
Vikt: Sändare 26,7 kg, mottagare 24,7 kg

Läs mer i Marinens UK-materiel 1930-1990 (8 MB) Huvudredaktör: Stig Kjellin.