FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

marinen loggo


Omfattningen av MTN


Inledning
Högkvarteret hade gett ett uppdrag till FMV:Telekom T att ta fram ett dokument som visar de marina noderna och hur de marina växlarna är fördelade och installerade ner till varje växels geografiska placering och tillhörighet dels hur behovet och planeringen för den fortsatta installationen såg ut vid detta tillfälle.

Uppdraget gavs under 1998 varför nedanstående uppgifter var aktuella då. Där jag har angett vad som var planerat för varje anläggning avsåg situationen när vi gjorde aktuell installation. Den nuvarande situationen är annorlunda efter alla genomförda försvarsneddragningar. Ryktena om neddragningar särskilt för det fasta KA började cirkulera redan under 1998.

Många anläggningar finns idag kvar vad avser infrastrukturen med sambandsväxlarna installerade och transmissionsvägarna utnyttjade men förbanden är nedlagda.

Bakgrund
De marina växlarna är av tre typer Vx 501, Vx 502 och Vx 503.

Storleken och fördelningen är baserat på det lokala behovet.

Växlarna är installerade i fasta freds- respektive krigsanläggningar, ombord på flottans fartyg och i olika typer av rörliga förband. Under perioden 1992 – 2000 genomfördes I stor skala MTN uppbyggnaden både vad gäller transmissionsresurser och växelinstallationer.

Standarden för Marin sjökabel definierades, både 6 och 12 parsfiber. På då aktuella platser genomfördes i egen regi sjökabelläggning till samtliga då aktuella marina anläggningar.

Marinen använde sitt eget kabelläggningsfartyg HMS Tjelvar för dessa aktiviteter.

Vissa delar av transmissionsresurserna betraktas fortfarande som sekret information varför jag inte tar upp dessa uppgifter här.

Ungefär år 2000 var det Marina nätet som störst med flest antal installerade växlar (c:a 476) och flest antal anslutna abonnenter.

 

Anslutna abonnenter

 

I presentationen av respektive område framgår det av kolumnrubrikerna vilket segment, vilken NCU funktion, vilken NCU adress, vilket nodnummer och vilken styrdatafunktion som respektive område tillhör respektive styrs av/från. Det framgår även hur många växlar som då var installerade på respektive plats samt för vissa förband hur många som låg i planerna.

Betydelsen av vad som ligger i planerna är:

  • FMV planering för respektive MK.
  • De prioriteringar som MKN framfört.
  • De prioriteringar som framförts i MKG genomförda nätutredning.
  • De i närtid genomförda förberedelser och systemlösningarna för installation i BÖS, LO och AH.
  • De samtal som genomförts avseende kompletterande lösningar på BÖS och Muskö med representanter från MKuhbatO och FTN.
  • De samtal som genomförts med representanter från Fartygsbyrån angående fartygsinstallationer.

Nedan visas en sammanställning av de noder som då ingick i MTN/MTS (c:a år 2000).

 

Anslutna noder