FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

marinen loggo


Genomförande av MTN


Organisation
För att genomföra MTN produktionen behövdes en projektorganisation och en styrgrupp som kan hjälpa till att ta beslut om någonting ovanligt skulle inträffa under arbetets gång.

Styrgruppens sammansättning under den mest hektiska produktions- och installationstiden 1993-2000 bestod av Örjan Comstedt som representerade CM och Ronny Andersson som representerade FMV Elektro.

I projektgrupperna fanns representanter från Telekombyrån och Anläggningsbyrån på FMV samt representanter från aktuell region.

Representanten från Telekombyrån var systemansvarig och tog fram systemlösningen för det aktuella förbandet eller anläggningen. I systemansvaret låg även framtagningen av den aktuella materielen som skulle ingå t.ex radio, transmission, ab.utrustningar och förmedlingsutrustningar samt ansvaret för driftsättningen och systemverifieringen.

Representanten från anläggningsbyrån var anläggningsansvarig och tog fram installationsunderlaget som skulle ligga till grund för det företag som skulle komma att göra installationen. I anläggningsansvaret låg även själva installationen, kraftsystem, fortifikation, deldriftsättning och dokumentation. Ett stafettunderlag i form av ett projektdokument, vandrade fram och tillbaka mellan Telekom- och Anläggningsbyrån beroende på i vilken fas projektet befann sig. Detta gjorde att alla projektmedlemmar hela tiden var uppdaterade hur projektet framgick och om det uppstod några problem som kunde påverka den planerade leveranstiden.

Representanterna från region var stab och förvaltningschef, krigsförbandschef, platschef, installationsansvarig och ansvarig för systemprov.

En av representanterna från Telekom- eller Anläggningsbyrån var tillika projektledare och hade kontakten med styrgruppen vid behov. Det uppstod mycket sällan någon konflikt inom projektgruppen. Sammanhållningen var extremt bra och det hade i praktiken inte någon betydelse vem som var projektledare, personkemin fungerade mycket bra.

Produktion och projektorganisation vid en MTN installation

Produktion och projektorganisation vid en MTN installation

Arbetsgången
Utbyggnadsrutinen och produktionstiden är naturligtvis beroende av abonnentanläggningens storlek. För en större abonnentanläggning är produktionstiden  c:a 4-5 år.

Nedanstående bild visar de olika momenten i en typisk MTN utbyggnad.

HKV gav ett krigsförband på Gotland högsta prioritet för FMV:s projektgrupp. Jag har valt att ta detta som exempel på ett marint projekt. Förbandet var Bataljonsstab Slite och jag betraktar detta som ett stort abonnentanläggningsprojekt.

Arbetsgång vid MTN-utbyggnad

Bilderna på nästa sida beskriver i bildform mycket väl de olika faser som måste genomlöpas för att lösa den totala kravbilden. En mer detaljerad beskrivning av arbetsgången finns i avsnittet 15 MTN på Gotland som får representera förfarandet över hela landet. 

           Produktion av mjukvara

Produktion mjukvara

  Arbetsgång vid MTN produktion        

Arbetsgång vid MTN produktion

Ekonomiplan
Innan genomförandet måste en kalkyl över kostnaderna göras för att få budgeten att gå ihop.

Nyckeltal för olika beståndsdelar i MTN installationen hade sammanställts för att underlätta för projekten att uppskatta kostnaden.

Underlaget för budgetuppskattningen kommer från den definition av en MTN area som presenterades i Anbudsinfordran och som gav omfattningen av en Nod och därmed även omfattningen av en region med flera Noder.

MTN-area

Nedanstående tabell visar riktlinjerna för kostnadsuppskattningen av installationerna.

Nyckeltal för MTN

Tidplan
Systemspecifikationen togs fram under tiden januari-maj/juni 1991.

Offertförfrågan gick ut i början av juni (före midsommar).

Offertsvar erhölls den 1 september. Utvärdering gjordes under september och beställningen lades i mitten av oktober 1991.

Den första materielleveransen kom i juli 1992 (borde ha varit i maj). Fortsatt kontinuerlig leverans, dock ej helt enligt plan.

I en skrivelse 92-02-10 ”Nätutredning och produktion av Marinens Telenät” ger CM ett uppdrag med inriktning i stort och med angivna prioriteringar om hur FMV skall bygga ut MTN.

HKV gav ett krigsförband på Gotland högsta prioritet för FMV:s projektgrupp. Jag har valt att ta detta som exempel på ett marint projekt. Förbandet var Bataljonsstab Slite och jag betraktar detta som ett stort abonnentanläggningsprojekt. Efterföljande är därför en beskrivning av genomförandet av Bat.stab Slite.

Ett utkast till systemlösning och en grov uppskattning av kostnaderna presenterades för CM styrgrupp.En budgetavstämning genomfördes med CM styrgrupp.

Projektgruppen konstituerades, arbetsfördelningen definierades och ett utkast till projektplan presenterades.

Ett abonnentunderlag, dvs definition av abonnent och sambandsbehovet, togs fram samt en nätutredning genomfördes av FMV i ett mycket effektivt och nära samarbete med GK:s tekniker och taktiker.

Följande dokumentation togs fram

  • Stafettunderlag med systemlösning
  • Installationsupphandling
  • Installation EBC/GK
  • Behovsunderlag transmissionsnät
  • Telia upphandling

Från februari 1992 då CM gav uppdraget till FMV fram till överlämningen i november har det gått 21 månader. Projektet har alltså genomförts på mindre än 2 år. Räknar vi in tiden det tog att specificera och genomföra MTN materielupphandling tillkommer det ett år dvs totalt 3 år. Jag tycker det är fantastiskt kort tid att ha kommit i mål på.