FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar


flygvapnet loggo

DATAMULTIPLEXUTRUSTNING TM-19


Tillverkare Magnetic AB, Sverige

ALLMÄNT
Datamultiplexutrustning TM-19 består av fyra varianter:

TM-19A. för överföring av övervakningssignaler i lokala och regionala system typ FÖ-RAB, FÖ-KAB, FÖ-PS-810.

TM-19B, TM-19C och TM-19D ingår i fjärrövervakningssystemet FÖRL som togs fram för övervakning av huvudstråken i Försvarets Fasta RadioLänknät  (FFRL) på 1970-talet.
FÖ-systemet består av tre stationstyper.

 • FÖU                       FjärrÖvervakning Understation
 • FÖH                       FjärrÖvervakning Huvudstation
 • FÖC2                     FjärrÖvervakning Central typ 2

Systemuppbyggnaden av FÖRL beskrivs i dokumentet Fjärrövervakning Radiolänk F1281-435591.

För den som vill veta mer om hur fjärrövervakningssystemen i Försvarets Telenät, FTN, utvecklats från 1965 till 2008 rekommenderas FHT-dokumentet
Utveckling av teknisk övervakning för försvarets marktelesystem
(F02/10) (2 MB) Författare: Hans Broberg, Ingemar Engdahl.

TM-19A Datamultiplexutrustning
Datamultiplexutrustning TM-19A användes för överföring av övervakningssignaler i lokala och regionala system typ FÖ-RAB, FÖ-KAB, FÖ-PS-810. Med övervakningssignaler menas indikerings-, fjärrmanöver- och fjärrmätsignaler i form av jordslutningar och logiska nivåer. Tillsammans med givar- och mottagarutrustningar för vissa av dessa signaler utgör sekundärdatamuxen TM-19A och primärdatamuxen TM-20 ett fjärrövervakningssystem (FÖ).
Utrustningen består av sändarenheterna TM-19A/S och TM-20/S samt mottagarenheterna TM-19A/M och TM-20/M. TM-19A kan kopplas antingen som sändare eller mottagare eller enbart som lokal larmtablå.

Övervakningsutrustningen på en PS-810 anläggning

Övervakningsutrustningen på en PS-810 anläggning

TM-19B Manöverenhet M3981-019118
TM-19B Manöverenhet användes på huvudstationer för att i första hand förmedla data från FÖU till FÖC2. Dessutom finns möjligheter att med enheten registrera data från FÖU samt manöverorder mot FÖU.

TM-19B Manöverenhet     

TM-19B Manöverenhet

Manöverenheten kan delas upp i ett antal funktionsblock, innehållande ett eller flera kretskort, på följande sätt:

 • Kontrollfunktioner som avgör kontrollplats och driftlägen samt gör signalvägsomkoppling.
 • Stationsväljare. Denna del ombesörjer omkoppling av FSK-signaler, beläggningssignaleroch ger stationsnummer.
 • Gruppväljare. Från denna del erhålles förutom gruppval även villkor för två väsentliga driftlägen, Gruppavsökning och Manuellt Gruppval med manöver.
 • Gruppdataregister. som lagrar och indikerar 8 bitars gruppdata.
 • Manöverväljare, som ger val av manöverobjekt med manöver Till, Från eller Återställning.

TM-19C Datamux M3981-019031
Datamux TM-19C användes på anläggningar som FÖU och FÖH för att överföra larm och indikeringar i form av jordslutningar eller logiska nivåer till överordnad anläggning.

Datamux TM-19C

Datamux TM-19C

Datamux TM-19C arbetar som sekundär multiplex till i första hand TM-20 sändare. Enheten har kapacitet att överföra 32 olika telegram, dvs 32 grupper om 8 bitar data med tillhörande gruppadress om 5 bitar, sammanlagt således 256 kanaler. Normalt sänder enheten ett valbart antal datagrupper kontinuerligt som dock kan avbrytas när helst TM-20 mottagare avger manöverorder.
Enheten är uppbyggd av fyra korttyper:

 • Grindkort GC där fyra 8-grupper grindas samman.
 • Räknarkort RC från vilket erhålls 5 bitar gruppadress som tillsammans med gruppdata passerar
 • Anpassningskort AC där adress och data med logiska nivåer dels anpassas till jordslutningar och dels indikeras med lysdioder.
 • Förstärkarkort FC ombesörjer distribution och styrning av serieinformation till och från TM-19C.

TM-19D Linjeenhet F4602-000605
TM-19D Linjeenhet användes på FÖC2 för att ombesörja uppkoppling i ATL-nätet, fördela linjeanslutning till FÖ-AKE och ange tidpunkt.

TM-19D Linjeenhet

TM-19D Linjeenhet

Linjeenheten kan delas upp i ett antal funktionsblock med avseende på huvudfunktion, innehållande ett eller flera kretskort, på följande sätt:

 • Stationssignalomformare av typ DR-AT/Ö omfattande tre kretskort.
 • Nummersändare bestående av två kort med vilka nummer till anläggningar i ATL-nätet väljs automatiskt eller via knappsats.
 • Reläkort RG som styr uppkoppling och anslutning till linje för både FÖ-FFRL och FÖ-AKE.
 • Klocka varifrån uppstart hämtas i automatläge och tidsuppgift lämnas till siffertryckare.

TM-19D Stationsväljare F4602-000606
TM-19D Stationsväljare användes på FÖC2 för val av driftsfall och stationer FÖH/FÖU

TM-19D Stationsväljare

TM-19D Stationsväljare

Stationsväljaren kan delas upp i ett antal funktionsblock innehållande ett eller flera funktionsblock på följande sätt:

 • Val av driftsfall
 • Val av FÖH
 • Val av FÖU
 • Programfunktioner
 • Kontrollfunktioner

TM-19D Manöverenhet F4602-000607
TM-19D Manöverenhet användes på FÖC2 för Teknisk manöver och Fjärrmätning samt är underordnad TM-19D Stationsväljare.

TM-19D Manöverenhet

TM-19D Manöverenhet

Manöverenheten kan delas upp i ett antal funktionsblock med avseende på huvudfunktion, innehållande ett eller flera kretskort, på följande sätt:

 • Gruppväljare. Från denna del erhålles förutom gruppval även villkor för två väsentliga driftlägen, Gruppavsökning och Manuellt Gruppval med manöver
 • Gruppdataregister, som lagrar och indikerar 8 bitars gruppdata.
 • Manöverväljare som ger val av manöverobjekt med manöver Till, Från eller Återställning.
 • Mätpunktsväljare Från denna del erhålls mätpunktsval och dessutom mätpunktsnummer till siffertryckare
 • Mätvärdesregister där första halvan av översänt mätvärde lagras.

TM-19D Anpassningsenhet F4602-000608
TM-19D Anpassningsenhet användes på FÖC2 för anpassning av data till siffertryckare.

TM-19D Anpassningsenhet

TM-19D Anpassningsenhet

Anpassningsenheten är bestyckad med tre typer av kort:

 • Anpassningskort AE omvandlar siffertryckarens sifferavsökning till en sifferkod för styrning av övriga anpassningskort.
 • Anpassningskort AF används generellt för anpassning av data i binärkodad form.
 • Anpassningskort AG utnyttjas för anpassning av data i decimal form eller enstaka funktioner.

Siffertryckare

Siffertryckare


Dokument

Se under Telekommunikation FFRL/FTN eller under Dokument.