FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar


flygvapnet loggo


Datamultiplexutrustning TM-11E 
M3981-011051


Utvecklades och tillverkades av Magnetic AB i Bromma, på uppdrag av Flygmaterielförvaltningen.

I drift i FTN 1968 till 1980. Ersattes av TM-20 under en övergångsperiod 1972-1980. Användes även i FÖ/PS-15, där den ersatte TM-10B och senare blev ersatt av TM-21 (1968-1972)

Utdrag ur beskrivning M7773-423870

INLEDNING

Allmänt
Datamultiplexutrustning TM-11E används för överföring av övervakningssignaler i försvarets fasta radiolänknät. Med övervaknings-signaler menas indikerings-, fjärrmanöver-och fjärrmätsignaler, i form av jordslutningar och logiska nivåer. Tillsammans med givar- och mottagar-utrustningar för vissa av dessa signaler utgör TM-11E med sekundärmux ett fjärrövervakningssystem (FÖ).

TM-11E omvandlar 16 parallella jordslutningar eller logiska nivåer (TILL/FRÅN-funktioner) så att överföring i en enda överföringskanal möjliggörs.

Utrustningen består av en sändarenhet TM-11E/S och en mottagarenhet TM-11E/M. I TM-11E sändare sammansätts genom tidsdelning de inkommande T/F-kanalerna (TILL/FRÅN) till en enda kanal. Informationen som i denna T/F-kanal är i serieform, omvandlas i en frekvensskiftsutrustning (FSK) till ett frekvensskift och överförs i en FSK-kanal på en radiolänkförbindelse eller i en telefonikanal. Som transmissionskanal för FSK-signaler kan man även använda en kabelförbindelse.

I TM-11E mottagare sker i omvänd ordning en uppdelning av serie-informationen till det ursprungliga antalet parallella T/F-kanaler.

FSK-utrustning ingår inte i TM-11E. Plats finns dock både i sändaren och mottagaren för FSK-enheter tillhörande DT-108.

Bild 1 visar principen för TM-11E. Parallell -till serieomvandlingen och omvänt serie -till parallellomvandlingen åskådliggörs här av två mekaniska omkopp-lare, som arbetar synkront. Vid avsökning av kanal 1 står omkopplarna i läge 1. Vid avsökning av kanal 2 står omkopplarna i läge 2 o s v. Efter avsökning av kanal 16 börjar omkopplarna om med kanal 1.

Parallell till serieomvandling 

Bild 1. Parallell- till serieomvandling

Serieomvandling

Bild 2. Serieomvandling

Den serieinformation som sändaren lämnar benämns seriemeddelande, (M) bild 2. Meddelandet under ett omkopplarvarv benämns ord och består av 32 bitar. Förutom bitar med kanalinformation finns också interna synk- och kontrollbitar i meddelandet. Meddelandet är indelat i sex grupper, åtskilda av en mellanbit ("0"). Den första gruppen utgör synkroniseringskod för synkron-isering av mottagaren till sändaren och består av fem bitar ("1 "). Därefter följer fyra grupper om vardera fyra bitar med kanalinformationen från de 16 T/F-kanalerna. Meddelandet avslutas med en kontrollgrupp, bestående av fem bitar, vilka anger antalet "1" i synk- och kanalgrupperna. Antalet "1" uppgår till högst 21. Detta betyder att kontrollgruppen, som utgörs av ett binärt tal på fem bitar, aldrig kan bestå av fem "1". Ingen grupp i meddelandet förutom synkgruppen kan bestå av mer än fyra "1" i följd.

Mottagarens väljare distribuerar efterhand inkommande information till 16 mellanminnen, där den lagras tills kontrollkoden för avsänd information jämförts med motsvarande kontrollkod för mottagen information. Vid överens-stämmelse överförs den i mellanminnena lagrade informationen till respektive utgångsminnen. På detta sätt förhindras utmatningen av felaktigt överförd information vid störningar i överföringskanalen.

Genom komplettering av TM-11E med en sekundär datamultiplexutrustning t ex TM-11A, kan man öka antalet kanaler genom ytterligare tidsdelning. TM-11E benämns i detta fall för primär datamultiplexutrustning.

TEKNISKA DATA

Allmänt

 

Kanalkapacitet

16 TILL/FRÅN-kanaler

Informationshastighet

100 baud. Möjlighet finns att enkelt ändra till 50 eller 600 baud.

Serieinformation

32 bitar, med vardera bitlängden Tb=1/B s, där B är informationshastigheten i baud.

Varvtid

32/B s, (dvs 320 ms vid B = 100 baud)

Synkroniseringstid

Varierande mellan 8 och 40 gånger bitlängden Tb, (dvs max 0,4 s vid 100 baud).

Sändare

 

KanaIingångar

 

  • Ingångsresistans

18 kohm ± 20%

  • Ingångsemk (inre)

-10 till -18V

  • TILL

Slutning till jord över max 5 kohm eller logisk nivå + 2 till -4V

  • FRÅN

Öppen ingång, max läckström 0,1 mA eller logisk nivå -10 till - 24V

Linjeutgång av typ JS (jordslutning)

  • Utgångskrets

Kollektor-emittersträcka på transistor av PNP-typ.
Max tillåten kollektorspänning: -80V
Max tillåten ström: 50mA

  • Utsignal

Logisk"1": Max spänningsfall över utgångstransistorn: 1V
Logisk "0": Max läckström: 5µA

Linjeutgång av typ DS (dubbelström)

  • Utsignal

Logisk "1": -5 till -7 V vid belastningen 150 ohm
Logisk "0": +5 till +7V vid belastningen 150 ohm
Tomgångsspänning vid V0 = ±12V

Puls för synkronisering av sekundär multiplexutrustning (förpuls)

  • Utgångskrets:

Typ JS

  • Utsignal:

Logisk "1" under Tb s med början 7 x Tb före avsökning av kanal 1. Stigtid <5µs vid belastningen 18 kohm vid -10 till -18V.

Strömförsörjning

-48V ±10%

Effektbehov

Ca 15W

Omgivningstemperaturer

 

  • Vid drift

±0 till +40°C

  • Vid lagring

-30 till +55°C

Uppvärmningstider

  • Utrustningen uppfyller givna specifikationer efter max tre min från tillslag av matningsspänningen
  • Efter lagring vid 0 till -30°C får tillslag av matningsspänning ske tidigast efter två timmar vid lägst 0°C

Dimensioner

 

  • 482,6 x 350 x 132,5 (3 deln). Passar standard 19" stativram

Vikt

Ca 15kg

Mottagare

 

Linjeingångar för signaler av typ JS (jordslutning)

  • Ingångskrets:

Ingångsresistans: 18 kohm ±20%. (vid Uin +2 till -10V)
Ingångsemk (inre): -10 till -18V

  • Insignal:

Ingång JS:
Logisk "1 ":Slutning till jord över max 5 kohm eller polspänning +2 till -4V.
Logisk "0":Öppen ingång max läckström 0,1mA eller polspänning -10 till -24V.

Linjeingång för signal av typ DS (dubbelström)

  • Ingångskrets:

Ingångsresistans: 5000 ± 2000 ohm
Logisk "1": -3 till -25V
Logisk "0": +3 till +25V

Kanalutgångar av typ JS (jordslutningar)

  • Utgångskrets:

Kollektor-emittersträcka på transistor av PNP-typ
Max tillåten kollektorspänning: -80 V
Max tillåten ström: 50mA

  • Utsignal:

TILL: Max spänningsfall över utgångs transistorn: 1V
FRÅN: Max läckström: 5µA

Kanalutgångar av typ LN (logiska nivåer)

  • Två utgångar per kanal lämnar komplementära logiska nivåer.
  • Maximal belastningsström :

±5 mA

Utsignal:

utgång Q: TILL*      ±0 till 4V
FRÅN*  -10 till -13V
utgång Q: TILL*     -10 till -13V
FRÅN*  ±0 till 4V
*) refererar till givaren i respektive kanal

Synkroniseringslarm

  • Två utgångar av typ JS ger larm vid frånvaro av synkroniseringsignal på linjeingången.
  • Erforderlig tid för att upptäcka eventuell frånvaro vid normal drift: max åtta gånger bitlängen Tb d v s 80 ms vid 100 baud.

Datafellarm

  • Två utgångar av typ JS ger larm om fel upptäcks vid utförd överföringskontroll, vilken sker under mottagandet av de fem kontrollbitama. Larm upphör efter första efterföljande felfria överföring.

Skydd mot enstaka överföringsfel

  • Vid datafel- eller synklarm kvarstår all information på kanalutgångarna oförändrad från föregående felfria överföring tills ny felfri överföring har skett.

Skydd mot bestående fel eller avbrott i överföringen

  • Vid synkroniserings- och/eller datafellarm, som varar längre än fem sekunder, sker omställning till läge FRÅN i önskade kanaler-

Skydd mot intagande av TILL-Iäge vid tillslag av matningsspänningen

  • Vid tillslag av matningsspänning efter minst 0,2 s avbrott intar samtliga kanalutgångar FRÅN-läge.

Nollställning

  • Möjlighet finns att med hjälp av en yttre jordslutning tvinga samtliga kanalutgångar till FRÅN-läge.

Strömförsörjning

-48V ± 10%.

Effektbehov

Ca 20W

Omgivningstemperatur

Vid drift: ±0 till + 40°C
Vid lagring: - 30 till + 55°C

Uppvärmningstider

  • Utrustningen uppfyller givna specifikationer efter max 3 minuter efter tillslag av matningsspänningen.
  • Efter lagring vid 0 till -30°C får tillslag av matningsspänningen ske tidigast efter två timmar vid lägst 0°C.

Dimensioner

482,6 x 350 x 132,5 (3 deln). Passar standard 19" stativram

Vikt

Ca 20 kg


Bilder

SändareSändare med utvikt frontpanel

TM-11E sändare (Kommentar: Eventuellt sändare). TM-11E sändare med utvikt frontpanel.

MottagareMottagare med utvikt frontpanel

TM-11E mottagare. TM-11E mottagare med utvikt frontpanel.


För den som vill veta mer om hur fjärrövervakningssystemen i Försvarets Telenät, FTN, utvecklats från 1965 till 2008 rekommenderas FHT-dokumentet Utveckling av teknisk övervakning för försvarets marktelesystem (F02/10) (2 MB) Författare: Hans Broberg, Ingemar Engdahl.


Dokument

Se under Telekommunikation FFRL/FTN eller under Dokument.