FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo


Datamultiplexutrustning TM-11C
M3981-011031


Utvecklades och tillverkades av Magnetic AB i Bromma, på uppdrag av Flygmaterielförvaltningen. I drift i FTN 1968 till 1980. Ersattes av TM-19C under en övergångsperiod 1972-1980.

Utdrag ur beskrivning M7773-423860

INLEDNING

Allmänt
Datamultiplexutrustning TM-11C används för överföring av övervakningssignaler i försvarets fasta radiolänknät. Med övervaknings-signaler menas indikerings-, fjärrmanöver- och fjärrmätsignaler i form av jordslutningar och logiska nivåer. TM-11C används på anläggningar som skall fjärrövervakas, s k understationer (FÖU), exempelvis relästationer, mindre knutstationer eller utpunkter till centraler.

I anläggningar varifrån övervakningen skall ske, s k huvudstationer (FÖH), exempelvis större knutstationer och centraler, används TM-11B. TM-11B och TM-11C tillsammans med primärmux TM-11E utgör ett fjärrövervakningssystem (FÖ).

TM-11C omvandlar, genom tidsdelning, parallellinformationen i 128 T/F-kanaler (TILL/FRÅN) till serieinformation i åtta kanaler. Informationen i dessa åtta kanaler överförs över TM-11E och FSK-utrustningen i en FSK kanal på en radiolänkförbindelse eller i en telefonikanal till TM-11B- utrustningen på huvudstationen där informationen behandlas och presenteras.

De 128 kanalerna i TM-11C är indelade i 16 grupper om vardera åtta kanaler. Avsökningen av kanalerna sker gruppvis antingen automatiskt grupp för grupp, så kallad huvudlarmavsökning, eller manuellt av enstaka grupper på order från huvudstationen, sk detaljlarmavsökning. Vid huvudlarmavsök-ningen kan maximalt åtta av de 16 grupperna avsökas. I dessa grupper överförs viktigare larmar och indikersignaler samt samlingslarmar vars enskilda larmar överförs i resterande grupper. Vid detaljlarmavsökning kan vilken som helst av de 16 grupperna väljas. Antalet huvudlarmgrupper kan programmeras till två, fyra, sex eller åtta. Resterande grupper av de 16 utgör detaljlarmgrupper.

För att kunna utföra val av detaljlarmgrupp i TM-11C fordras styrsignaler från huvudstationen. Dessa överförs på den tidigare nämnda TM-11E/FSK- för-bindelsen, som är dubbelriktad. Styrsignalerna belägger inte samtliga kanaler i TM-11 E. Resterande kanaler (åtta) kan användas för överföring av fjärr-manöversignaler, eller för överföring av mätpunktsval vid fjärrmätning. Om fjärrmätning används reserveras detaljlarmgrupp 16 för överföring av det digitala mätvärdet.

Bild 1 visar principen för en understation med TM-11C. Parallell- till serieomvandlingen åskådliggörs här med mekaniska väljare. TM-11C utgörs av åtta väljare med vardera 16 lägen och med gemensam axel.

Informationen från de åtta väljarna matas till väljaren i TM-11E sändare där omvandling till ett enda seriemeddelande sker. Från TM-11E sändare matas en förpuls, före varje nytt varv i TM-11E, som stegar fram väljarna i TM-11C. Under första varvet i TM-11E står TM-11C-väljarna i läge 1 och den information som ligger på väljarnas första ingångar (grupp 1) överförs. Under nästa varv i TM-11E står väljarna i läge 2 och grupp 2 överförs o s v.

TM-11C funktionsbild

Bild 1. TM-11C, funktionsbild

För att TM-11B skall veta vilken grupp som överförs sänds även en gruppadress om fyra bitar över TM-11E till huvudstationen. Seriemeddelandet från TM-11E görs om till ett frekvensskift, som matas till en eller flera radio-länksändare för överföring till maximalt tre huvudstationer.

Om någon av huvudstationerna önskar utföra manuellt val av grupper, sänds en FSK-signal från huvudstationen, varvid en inverterad bärvågslarm från FSK-mottagaren, över reläer i TM-11C, kopplar in den demodulerade FSK-signalen (seriemeddelandet) från uppkallande station till TM-11E-mottagaren. TM-11E mottagaren delar upp seriemeddelandet i 16 parallella kanaler. Tre av dessa kanaler innehåller sk beläggningssignaler vilka matas i retur till den uppkall-ande stationen och samtidigt talar om för övriga huvudstationer att under-stationen är upptagen. Varje huvudstation har sin egen beläggningssignal. I fyra TM-11E kanaler kommer gruppvalet som matas till TM-11C och tvångs-ställer väljarna till önskad grupp.

TEKNISKA DATA

Kanalkapacitet

 

  • i sändningsriktning

128

  • i mottagningsriktning

 

   • för temporär fjärrmanöver

5

   • för permanent fjärrmanöver (berör ej direkt TM-11C)

3

   • för mätpunktsval

9

Transmissionskanaler för överföring av information

  • i sändningsriktning

15

  • i mottagningsriktning

13

Antal anslutbara FSK/M

3

Antal anslutbara FSK/S

1

Strömförsörjning

likspänning 48V ± 10%

Effektförbrukning

ca 10W

Drifttemperatur

0 till +40°C

Lagringstemperatur

-40 till + 55°C

Uppvärmningstid

 

  • för innehållande av givna specifikationer

3 minuter

  • från -40°C till drifttemperatur innan tillslag får ske

2 timmar

Vikt

 

  • Grundenhet TM-11C sändare

14 kg

  • Gruppenhet TM-11 sändare

11 kg

Dimensioner

 

  • Standard för 19" stativram enligt FMV-   F:ELT6

 

  • Grundenhet TM -11 C sändare

4 delningar

  • Gruppenhet TM-II sändare

4 delningar

Data för signaler

 

  • Insignal TM-11C stationssida (Kanalingångar gruppenhet TM-11 sändare)

 

  • Logisk 1

Slutning till jord över max 5 kohm eller polspänning + 2 till - 4V

  • Logisk 0

Öppen ingång med max läckström 0,1 mA eller polspänning -10 till -24V

  • Utsignal TM-11C linjesida

 

  • Logisk 1

Jordslutning över transistor max spänningsfall vid 50 mA (klass II)

  • Logisk 0

Icke ledande transistor max läckström 5 µA (klass Il)

Insignal TM-11C linjesida

Jordslutning (klass II)

Utsignal TM-11C stations-sida

Distribuerad jordslutning (klass II) från TM-11E/M

Signal från FSK/M

 

  • Demodsignal

±6 V vid 150 ohm last

  • Bärvågslarm

Jordslutning (klass II)

Signal till TM-11E/M

 

  • Demodsignal

Distribuerad demodsignal från FSK/M

Signal från FSK/S

 

  • Bärvågssignal

-14/ - 35 dBm över 150 ohm

Signal till länk eller annan
utrustning

  • Bärvågssignal

3 utgångar med inställbar nivå - 14/ - 35 dBm över 150 ohm

Puls för synkronisering från primär datamux: (Förpuls)

Positiv puls -12/0 V alternativt jordslutning över transistor

Stigtid

< 5 µs

Tid från förpuls till första avsökning

>2 ms

 


Bilder

Grundenhet TM-11C sändareGrundenhet TM-11C sändare med utvikt frontpanel

Grundenhet TM-11C sändare. Grundenhet TM-11C sändare med utvikt frontpanel

Gruppenhet TM-11 sändareGruppenhet TM-11_sändare me utvikt frontpanel

Gruppenhet TM-11 sändare. Gruppenhet TM-11 sändare med utvikt frontpanel.


För den som vill veta mer om hur fjärrövervakningssystemen i Försvarets Telenät, FTN, utvecklats från 1965 till 2008 rekommenderas FHT-dokumentet Utveckling av teknisk övervakning för försvarets marktelesystem (F02/10) (2 MB) Författare: Hans Broberg, Ingemar Engdahl.


Dokument

Se under Telekommunikation FFRL/FTN eller under Dokument.