FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar


flygvapnet loggo


Datamultiplexutrustning TM-11B 
M3981-011021


Utvecklades och tillverkades av Magnetic AB i Bromma, på uppdrag av Flygmaterielförvaltningen.

I drift i FTN 1968 till 1975. Ersattes av TM-19B under en övergångsperiod 1972-1975.

Utdrag ur beskrivning M7773-423850

INLEDNING

Allmänt
För övervakning av försvarets fasta radiolänknät (FFRL) har man utarbetat ett system för överföring av information från relästationer (benämnda under-stationer eller FÖU) till i första hand knutstationer (huvudstationer eller FÖH). Systemet används även för övervakning av RL-utpunkter från centraler (RGC).

Informationen utgörs av övervakningssignaler i form av larmar, tillstånds-indikeringar, fjärrmanövrar och fjärrmät-värden. Dessa signaler överförs i en övervakningskanal, 4-20 kHz, som finns i länknätet. Med hjälp av ATL-anslutna telefonförbindelser på huvudstationerna, kan informationen från understation och motsvarande information frän huvudstationer överföras till en regional televerkstad FÖ/C2 eller till en mer centraliserad övervakningspunkt, FÖ/C1.

Informationen utgörs av jordslutningar eller logiska nivåer i parallell form. Dessa omvandlas först i en sekundär tidsmultiplex därefter i en primär tids-multiplex till serieform och matas över frekvensskiftutrustning (FSK) som bärfrekvent signal i länkens övervakningskanal, 4-20 kHz. Vid överföring till regional verkstad FÖ/C2 eller överordnad central FÖ/C1 matas den bär-frekventa signalen i stället i en talkanal, 0,3-3 kHz. Mottagen information omvandlas i omvänd ordning över FSK, primär datamux och sekundär datamux, till jordslutningar eller logiska nivåer.

Normalt utnyttjas endast en begränsad del av systemets informations-möjligheter. En understation eller huvudstation sänder kontinuerligt ut information i form av huvudlarmgrupper, sk. huvudlarmavsökning (HL-avsökning).

Mottagningsutrustningen på huvudstation avsöker övervakade understationer i tur och ordning. Mottagna huvudlarm-grupper registreras i minnen för respektive understation. På så sätt erhålls snabbt besked om ett eventuellt fel hos en understation inom regionen. I detta normalläge uppträder systemet passivt och registrerar endast mottagen information. Inträffar en huvudlarm som fordrar närmare studium har man möjlighet att begära ytterligare information, genom att koppla in den understation varifrån larmen härrör. Därvid utökas informationsmöjligheterna till att omfatta detaljlarmar och eventuellt analoga mätvärden.

FÖ/RL Blockschema

FÖ/RL, blockschema

TEKNISKA DATA

Stationsval

15 stationer.

Val av station kan ske endera genom:

 • automatisk avsökning (bygelbar 2-15 stationer)
 • manuell inställning lokalt
 • förmedling av val från överordnad station.


Information till TM-11B
Information från TM-11B till varje ansluten understation omfattar:

 • Fem TILL/FRÅN-kanaler för temporär fjärrmanöver av understation.
 • Tre TILL/FRÅN-kanaler för permanent fjärrmanöver av understation.
 • Nio parallella kanaler för mätpunktsval.


Transmissionskanaler
För överföring av information från understation används:
16 TILL/FRÅN-kanaler varav

 • 4 utgör beläggningskvittens
 • 5- 8 utgör gruppadress
 • 9-16 utgör gruppdata


Transmissionskanaler för överföring av information till understation

För överföring av information till understation används:
13 TILL/FRÅN-kanaler varav kanal

 • 3 utgör beläggningssignaler
 • 4 utgör val av fjärrmätning
 • 5- 8 utgör val av grupp
 • 9-13 utgör temporär fjärrmanöver
 • 5- 13 utgör val av mätpunkt j kombination med kanal 4


Data för anslutning av FSK

 

  • Antal anslutbara FSK

16 FSK/M
16 FSK/S

  • Signal från FSK/M:

Demod-signal (enpolig)
Bärvågslarm i form av jordslutning klass II (50 mA).

  • Signal till FSK/S

Distribuerad mod-signal (enpolig)
Blockeringssignal i form av jordslutning klass II (50 mA).


lnsignal TM-11B mottagare

 

Från FSK/M:

Demod-signal
Logisk 1: Polspänning + 12 till -4V
Logisk 0: Polspänning -10 till -24V
Ingångskrets: 18 kohm inre emk -10 till – 16V

  • Från TM-11E/M:

 

  • Kanalutgångar:

Logisk 1: Jordslutning över transistor med max spänningsfall 1V vid 50 mA
Logisk 0: Icke ledande transistor med max läckström 5 µA

  • SynkIarm:

Larm: Se kanalutgångar "logisk 1".

  • Fellarm:

Icke larm: Se kanalutgångar "logisk 0".

  • Skiftpuls (logisk 0)

Logisk 1: Polspänning +12 till -4V
Logisk 0: Polspänning -10 till – 24V
Ingångskrets: 18 kohm, inre emk -10 till – 18V


Utsignal TM-11B mottagare

 

Till FSK/S

Mod-signal
Signalen matas parallellt över reläkontakter till samtliga FSK/S.

Till TM-11E/M

Demodsignal
Logisk 1: Jordslutning över 2,2 kohm
Logisk 0: Ledande transistor till -12V, max belastning 5 mA

För huvudlarm

Dubbel reläslutning till gemensam ledare för fyra kanaler.

För mätvärdespresentation och mottagen fjärrmanöver:

  • Logisk 1 :

Jordslutning över transistor, max spänningsfall 1V vid 50 mA

  • Logisk 0:

Icke ledande transistor, max läckström 5µA.

För TM-11C mottagare:

Distribuerad jordslutning klass II (50 mA) från primär datamux.

Insignal TM-11B sändare
Gäller funktioner som temporär fjärrmanöver, permanent fjärrmanöver, mätpunktsval och signaler från TM-11C sändare.

  • Logisk 1:

Slutning till jord över max 5 kohm eller polspänning +2 till - 4V.

  • Logisk 0:

Öppen ingång med max läckström 0,1 mA eller polspänning - 10 till -24V.

Utsignal TM-11B sändare
Distribuerad insignal TM-11B sändare


Puls för synkronisering från primär datamux (förpuls)
Positiv puls - 12/0 alt. jordslutning över transistor
Stigtid bättre än 5µs.
Tid från förpuls till första avsökning, mer än 2 ms.

Störmarginal för de bistabila kretsarna

Triggingång

Triggning sker inte för spänningssprång 0 till -7,5 V

Set-ingång

Setning sker inte för spänningssprång 0 till -4 V.

Miljötålighet

 

Lagringstemperatur:

-40 till + 50 C

Uppvärmningstid från -400C till driftstemperatur innan tillslag får ske

2 timmar

Driftstemperatur:

0 till +40 gr C
Uppvärmningstid för innehållande av givna specifikationer: 3 minuter.

Strömförsörjning

 

 

-48V ±10 %.

 

Effektbehov: 50W.


Bilder

Grundenhet B MottagareGrundenhet B mottagare med utvikt frontpanel

Grundenhet B Mottagare. Grundenhet B, mottagare med utvikt frontpanel.

Gruppenhet mottagareGruppenhet mottagare med utvikt frontpanel

Gruppenhet mottagare. Gruppenhet mottagare med utvikt frontpanel.

StationsväljareStationsväljare B med utvikt frontpanel

Stationsväljare B. Stationsväljare B med utvikt frontpanel.

Manöverenhet BAManöverenhet BA med utvikt frontpanel

Manöverenhet BA. Manöverenhet BA med utvikt frontpanel.

Mnöverenhet BB

Manöverenhet BB


För den som vill veta mer om hur fjärrövervakningssystemen i Försvarets Telenät, FTN, utvecklats från 1965 till 2008 rekommenderas FHT-dokumentet Utveckling av teknisk övervakning för försvarets marktelesystem (F02/10) (2 MB) Författare: Hans Broberg, Ingemar Engdahl.


Dokument

Se under Telekommunikation FFRL/FTN eller under Dokument.