FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Analog Radiolänk
Radiolänkutrustning RL-41


Siemens c:a 1956  till ca 1980

Arbetet med FFRL inriktades starkt mot att följa teknikutvecklingen och snabbt utnyttja framstegen Tidigt valdes exempelvis för huvudstråkens utbyggnad ett radiolänk-multiplex-system med tidsdelningsmultiplex och pulsfassmodulering, fortfarande dock i analog teknik RL-41 och TM-4 från Siemens.

Allmänt
I detta avsnitt av beskrivningen av RL-41 beskrivs huvudsakligen den radioutrustning som ingår. Kontrollpanelen och antennutrustningen finns utförligt beskrivna i separata avsnitt av denna beskrivning. (Ej här). Radiolänkutrustningen RL-41 används för radiolänkförbindelser med pulsfasmodulering inom frekvensområdet 1700 till 2300 MHz (17,6 till 13 cm).

Genom utbyte av enheter, som är lätt att utföra, kan den kopplas om för enkel- eller reservdrift. På den pulsfrekventa sidan ärradiolänkutrustningen anpassad till multiplexutrustningarna TM-3 och TM-4, vilka kan överföra upp till 22 respektive 60 talkanaler. Genom att breddmodulera de fasmodulerade pulserna i radiolänkutrustningen fås en av trafikkanalerna oberoende tjänstekanal.

Förutom tjänstesamtal (300 till 2400 Hz) överför tjänstekanalen inom frekvensområdet 2800 till 3000 Hz samtidigt även fjärrkontrollsignaler för fjärrprovning, fjärrstyrning samt indikering av driftfel på obemannade relästationer. Om en relästation skulle bli felaktig förblir tjänstekanalen ändå driftduglig på båda sidor om den brutna, totala förbindelsen.

Varje station kan nås genom selektivt eller allmänt anrop.

För att öka driftsäkerheten sker strömförsörjningen till sändare, mottagare och kontrollpanel från skilda kraftpaneler, som ansluts till 220 V växelström.

Endast en antenn behövs för sändning och mottagning i varje överföringsriktning (simultandrift med antennfilter). Antennerna är anpassade för frekvensbandet 1700 till 2300 MHz i delband om 200 MHz. Vid övergång från ett frekvensband till ett annat måste antennens dipolenhet bytas.

Antennen är en parabolantenn och finns i tre storlekar (reflektordiameter respektive 1,2, 2 och 3 m).

En ändstation innehåller, förutom multiplexutrustningen, ett radiostativ vid enkeldrift och två radiostativ vid reservdrift.

På relästationer dubblas antalet radiostativ. Någon multiplexutrustning finns inte på en relästation; hopkopplingen sker pulsmässigt.

ALLMÄNT

Frekvensområde

1700 till 2300 MHz

    motsvarande våglängd

17,6 till 13 cm

Duplexavstånd

84 till 108 MHz. Normalt värde är 96 MHz.

Antal kanalpar som kan överföras inom frekvensområdet

24

Systemvärde vid 24-kanaldrift (TM-3)

 

  • talkanaler (300 till 3400 Hz)

>159 dB

  • tjänstekanal

>141 dB

Systemvärde vid 60-kanaldrift (TM-4)

 

  • talkanaler (300 till 3400 Hz)

>159 dB (utan kompander 147 dB)

 

MODULERING

Talkanaler

 

  • Modulering

pulsfasmodulering

  • Tillåten pulslängd

0,3 till 0,6 µs

  • Tillåtet impulsförhållande

>1:6

  • Ingångspulsernas amplitud

7 eller 0,7 V (omkopplingsbar)

  • Utgångspulsernas amplitud

10 eller 1,5 V (omkopplingsbar)

  • Impedans, pulsanslutningar

Z = 75 ohm (0,7-1,5 V TM-4)
Z = 60 ohm (7-10 V TM-3)

 

Tjänstekanal

  • Modulering

pulsbreddmodulering

  • Deviation vid provtonnivå

± 0,05 µs

  • Frekvensområde

300 till 2400 Hz

  • Frekvens för överföring av signalering

50 eller 2700 Hz

  • Frekvens för fjärrkontroll

inom bandet 2800 till 3000 Hz

  • In-och utgångsimpedans

Z = 600 ohm

 

Yttre talanordning

  • Anslutning till tvåtråds- eller fyrtrådssystem

 

  • Nivå in vid tvåtrådsledning

0 dB

  • Nivå in och ut på fyrtrådsledning

-3,5 dBr

  • Utgående signaleringsfrekvens (tvåtråd)

50 Hz

  • Utgående signaleringsspänning (tvåtråd)

ca 40 V

  • Högsta slingmotstånd (CB-trafik)

500 ohm

  • In-och utgång anpassad till

Z = 600 ohm

 

SÄNDARE

  • Frekvensområde

1700 till 1900 MHz
1900 till 2100 MHz
2100 till 2300 MHz

  • Pulseffekt

ca 50 W

  • Medeleffekt

upp till 8 W (beroende på. impulsförhållande

  • Regleringsområde för automatisk efterjustering av frekvensen

ca ± 4 MHz

  • Frekvensstabilitet vid en temperaturändring av ± 20° C

2 x 10-4

  • Bandbredd för 99% av den totala effekten

ca 6 MHz

  • Pulsingång anpassad till

Z = 150 ohm

  • HF-utgång anpassad till

Z = 60 ohm

 

MOTTAGARE

  • Frekvensområde

1700 till 1900 MHz
1900 till 2100 MHz
2100 till 2300 MHz

  • Brusfaktor

8 dB

  • Mellanfrekvens

34,5 MHz

  • MF-bandbredd vid -6 dB

±2 MHz

  • Selektivitet vid ett avstånd av ± 12 MHz

> 90 dB

  • Spegelfrekvensdämpning

> 60 dB

  • Regleringsområde för automatisk frekvensjustering

± 4 MHz

  • Osäkerhet i frekvensåterställningen vid en temperaturskillnad av ± 20° C

± 50 kHz

  • HF-ingång anpassad till

Z = 60 ohm

  • Pulsutgång anpassad till

Z = 60 ohm

 

ANTENNFILTER

 

 

Mottagarfilter

 

  • Kontinuerlig avstämning inom frekvensområdet

1700 till 2300 MHz

  • Passdämpning

< 1, 7 dB

  • Spärrdämpning vid :!: 60 MHz från inställd frekvens

= 60 dB

  • In-och utgång anpassade till

Z = 60 ohm

 

Sändarfilter

  • Kontinuerlig avstämning inom frekvensområdet

1700 till 2300 MHz

  • Passdämpning

< 1,3 dB

  • In-och utgång anpassade till

Z = 60 ohm

 

STRÖMFÖRSÖRJNING FÖR EN HEL UTRUSTNING

  • Nätspänning

220 V

Tillåten variation av nätspänningen

 

  • för ernående av angivna data

± 2%

  • goda driftförhållanden ännu vid

± 5%

  • Nätfrekvens

48 till 62 Hz

Effektförbruknlng

 

  • vid enkeldrift

ca 380 VA

  • vid reservdrift

 

     för sändarstativet

ca 360 VA

     för mottagarstativet

ca 330 VA

 

Exempel på en radiolänkförbindelse med RL-41 och TM-3

Exempel på en radiolänkförbindelse med RL-41 och TM-3
(Bild ur FV Beskrivning)

RL-41 Enkeldrift med kontrollpanelRL-41 stativrad med ventilation

RL-41 Enkeldrift med kontrollpanel. Stativrad med ventilation
(Bild ur FV Beskrivning).

RL-41 enkeldrift utan kontrollpanelRL-41 reservdrift med kontollpanel

RL-41 Enkeldrift (utan kontrollpanel). RL-41 Reservdrift (med kontrollpanel)
(Bilder ur FV Beskrivning)

RL-41 reservdrift utan kontrollpanelRL-41 stativrad

RL-41 Reservdrift (utan kontrollpanel). RL-41 Stativrad.
(Bild ur FV Beskrivning).

RL-41 antenn

RL-41 Antenn


Dokument

Se under Telekommunikation FFRL/FTN eller under Dokument.