FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggomarinen loggoArmén loggo

 

Materielförsörjning
Materielanskaffningsprocess


Efterhand utarbetades en formell materielanskaffningsprocess inom vilken de olika stegen för att genomföra anskaffningar beskrevs och vilka aktörer som svarade för respektive steg. De steg som ingick startade med Perspektivplanplanering, PerP, i 15-20 årsperspektiv grundad på förväntat hot i omvärlden. Det materiella innehållet i PerP var spelkort innehållande system och produkter som med underlag från studier, spel och förväntad teknikutveckling bedömdes kunna anskaffas inom planeringsperioden. Med utkast till Taktisk Teknisk Ekonomisk Målsättning, TTEM, utarbetades en Materielplan, Mtrlplan, Försvarsmaktens Materiel Plan, FMP, och en Forsknings- och Teknikutvecklingsplan, FoT. Genomförande av upphandling se kommande avsnitt.

Efter leverans, försök förbandsintroduktion vidtog utnyttjande, underhåll och vidmakthållande. I regel genomfördes efter ett antal år en mer genomgripande renovering/modifiering RENO/REMO. Efter beslut om avveckling när materielen ej längre behövdes utgick den från organisationen.

Materielanskaffningsprocessen från slutet av 90-talet framgår av nedanstående bild.

Materielanskaffningsprocessen

Materielanskaffning, genomförande
Med utgångspunkt från FMP och Mtrlplan påbörjades ett genomförande av anskaffningen.
Efter beslut om upphandling, som för anskaffningar som överskred bestämda gränsvärden, fattades av regeringen vidtog upphandling från leverantörer. Oftast skedde detta i konkurrens genom en offertförfrågan till minst tre leverantörer, i vissa fall medgav/angav regeringen att upphandlingen skulle/kunde få ske från en bestämd leverantör.

Efter offertgranskning och i förekommande fall regeringsbeslut lades en beställning, vilken fortlöpande följdes upp avseende funktionalitet, teknik och ekonomi. Efter del/milstolpsleveranser genomfördes successiva utbetalningar, efter slutliga tester och prov genomfördes slutavräkning.

Materielanskaffning, genomförande framgår av nedanstående bild.

Materielanskaffning, genomförande