FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggomarinen loggoArmén loggo

 

Materielförsörjning
Allmänt


Allmänt
Fram till 1968 tillhörde de tekniska förvaltningarna som svarade för materielförsörjningen respektive försvarsgren. De tre enheterna Kungliga Arméförvaltningen, KAF, Kungliga Marinförvaltningen, KMF, och Kungliga Flygförvaltningen, KFF leddes av en souschef.

Efter en utredning, materielanskaffningsutredningen (UMA 1968) och ett riksdagsbeslut bildades 1968 FMV som en fristående myndighet med en GD som chef. De tre nämnda enheterna blev huvudavdelningar inom FMV. Utöver dessa enheter fanns också ett antal andra enheter för administration mm.

Tiden före 1968 kännetecknades av ett mycket nära och informellt samarbete inom materielområdet mellan respektive stab och förvaltning. Dessa var under flera år samgrupperade i Byggnaden Tre Vapen.

Efter 1968 skedde successivt en mer formell samverkan mellan staberna och förvaltningarna. Ett gemensamt planerings- och ekonomisystem FPE inrättades. Materielanskaffningen planerades i ett system benämnt PPS som årligen ”rullades” och diskuterades vid ett antal partssammansatta planeringsdagar. I huvudsak gick planeringen till så att staberna utarbetade planeringsdirektiv med inriktning för dels de närmaste 5 åren och dels för ett 15-årsperspektiv.

Planeringen genomfördes i ett antal definierade materielsystem. Förvaltningarna bearbetade planeringsdirektiven och lämnade förslag till hur önskad materiel kunde levereras och hur stora kostnader det medförde över aktuell tidsperiod.

Efter ett antal varv fastställdes planen och uppdrag gavs från staberna till förvaltningarna att genomföra verksamhet enligt fastställd planering.