FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

3. Uppföljning


3.2 Materieluppföljning

Allmänt
Syftet med materieluppföljning är bl a att mäta och kontrollera att materielens driftsäkerhet överensstämmer med ställda krav samt att skaffa fram underlag, som gör det möjligt att vid behov förbättra denna eller anpassa underhållet.

Kort beskrivning
Rapporteringsrutinerna blev med tiden en naturlig del av underhållsarbetet även om det behövdes en hel del ”tjat” och ”övertalning” från dem som administrerade systemen. Så småningom började man att få tillräcklig erfarenhet och underlag för att kartlägga underhållsbarhet och erforderliga reparationstider. Man kunde således sammanställa dessa begrepp och få ett uttryck för materielens och funktionernas driftsäkerhet. Detta var viktigt för bedömning av mängden erforderliga utbytesenheter och var således även till gagn för den ekonomiska optimeringen.

F UH beslöt några år in på 1970-talet att utveckla en ny generation av driftdatasystemet (DIDAS). Från början var tanken att det nya systemet skulle omfatta både flyg- och marktelemateriel. Så blev det nu inte. FMV ledning ansåg att marktelematerielen hade större samhörighet med Arméns och Marinens materiel och beslöt därför att utvecklingen skulle ske mot en samordnad systemlösning med en gemensam databas för denna materiel. För att förverkliga utvecklingen för de övriga intressenterna bildades under november 1976 ett projekt benämnt SAMDI (Samordning av AMUS, MARIS och DIDAS MARK) där AMUS och MARIS stod för Arméns resp. Marinens gamla system.

DIDAS MARK kom att bestå av två delar: Bruksenhetsuppföljning och Funktionsuppföljning. Bruksenhetsuppföljningen var behovsstyrd och genomfördes kampanjartat, dvs. man prioriterade ett fåtal enheter som skulle följas upp. När man fått tillräckligt med underlag avbryts rapporteringen på dessa och man startar med ny uppföljning på andra enheter där man tyckte behov fanns.

Dokument som innehåller mer information:
Flygvapnets Drift- och underhållssystem (30 MB) Rolf Hjerter (F20/04)
Markteleunderhållssystemet under tiden 1950 till 2000 (12,4 MB) (F17/09) Författare: Örjan Eriksson.


Bilder

 


Artiklar ur Flygvapennytt

 


Artiklar ur TIFF

 


Länkar