FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

7. Underhållsteknik


7.4 LCC (Livstidskostnader)

Allmänt
För många system kom livstidskostnaden för drift och underhåll att vara större än anskaffningskostnaden. Detta medförde att F UH utvecklade metoder för att i anskaffningsskedet kunna jämföra olika industriers alternativ i detta avseende. PS-860-systemet anskaffades på detta sätt och där fick LCC-metodiken en avgörande betydelse på val av leverantör.

Kort beskrivning
Livscykelkostnadsanalys (Life Cycle Costing) är resultatet av en ekonomisk analys (Life Cycle Cost, LCC) där kostnader och intäkter för ett system eller en produkt sammanställs över dess livslängd. LCC kan användas för utvärdering av olika alternativ vid utveckling, offertgivning, konstruktion eller underhåll av produkten under dess livslängd. LCC kan ingå i kontrakt för utvärdering av projektet i dess verifieringsfas. När LCC används i kontrakt mellan en kund och en leverantör begränsas omfattningen till det som ingår i leverantörens ansvarsområde och som är möjligt att verifiera. Kunden definierar randparametrar som till exempel livslängd, mantimkostnad för underhåll, specifik bränslekostnad eller effektiv ränta för nuvärdesberäkning. Ett överenskommet verktyg (dataprogram) användes för utvärdering av kontraktet.


Bilder

LCC


Artiklar ur Flygvapennytt

 


Artiklar ur TIFF

 


Länkar