FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

5. Stödsystem och hjälpmedel


5.5 Driftstödsystem

Allmänt
Stril 60 och kommunikationssystemen omfattade ett antal anläggningar integrerade via olika funktionskedjor. För att upprätthålla erforderlig tillgänglighet byggdes det upp ett antal olika övervakningssystem som även utgjorde viktiga stödsystem för styrning av systemen.

Teknisk övervakning
Utbyggnad av försvarets marktelesystem under 1960- till 90-talet var omfattande och resulterade i långa ”funktionskedjor” där höga krav ställdes på den operativa tillgängligheten. Utrustningarnas aktiva komponenter utgjordes till en början av elektronrör vilket krävde stora underhållsinsatser för att upprätthålla driftsäkerheten. En stor, geografiskt spridd underhållsorganisation byggdes upp och många anläggningar bemannades vilket ledde till stora behov mätutrustningar och verktyg. Trots detta uppfylldes inte satta driftsäkerhetskrav för marktelesystemen. Införande av fjärrövervakning sågs som ett hjälpmedel att genom tidig upptäckt av fel med felutpekning minska stilleståndstiderna.

Vid tillkomsten av halvledarkomponenter i utrustningarna minskade antalet fel och betydelsen av förebyggande underhåll påtagligt. Halvledartekniken innebar även att felen uppstod plötsligt utan föregående degenerering.

Många anläggningar avbemannades med ökat behov av fjärrövervakning som följd. Försvarets övergripande underhållsutredning ”U80” pekade i sin analys på fjärrövervakning som ett hjälpmedel för att rationalisera underhållet och säkra driften.

Teknisk övervakning

TVAK Rrgc/F
Från TVAK-positionen övervakades och styrdes all telemateriel i anläggningen, inklusive de anslutna radarstationerna. Driftsuppgifterna för TVAK övergick successivt från apparatinriktad till funktions- och systeminriktad verksamhet.

TKR Lfc 1:
All utrustning övervakades kontinuerligt dygnet runt av underhållspersonal från ett tekniskt kontrollrum (TKR) med olika hjälpmedel för felsökning:

  • Snörväxel med direktförbindelser till alla operatörer, externa användare och strategiskt valda servicepunkter.
  • En automatisk övervaknings- och larmutrustning med 600 ingångar från bl a spännings- och temperaturövervakningar och viktiga systemsignaler. Vid larm stansades även varje fel och tidpunkt ut på hålkort för senare uppföljning.
  • Vid fel i presentationsutrustningen kunde varje enskild operatörs presentation plockas ner för presentation på motsvarande indikatorer i TKR för att avgöra om felet låg i drivenheterna eller operatörens indikatorer.

Som hjälpmedel fanns även ett antal test- och underhållsprogram som kördes i en av TAC-maskinerna.

TVAK bordet

Position för teknisk övervakning. TVAK bordet.

Dokument som innehåller mer information:
Flygvapnets Drift- och underhållssystem (30 MB) Rolf Hjerter (F20/04)
Rrgc/F. En viktig komponent i stril M/60 del 1 (2 MB) Författare: Bengt Olofsson. (F02/12)
Rrgc/F. En viktig komponent i stril M/60. Del 2 Allmän beskrivning. (28 MB) Författare: Bengt Olofsson. (F01/13)
Strilsystem m/60 (6,5 MB) Författare: Örjan Erikson, Bengt Eklöf (F01/12)
Utveckling av teknisk övervakning för försvarets marktelesystem (F02/10) (2 MB) Författare: Hans Broberg, Ingemar Engdahl.


Bilder

Teknisk övervakning behövs


Artiklar ur Flygvapennytt

 


Artiklar ur TIFF

 


Länkar