FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

6. Organisation


6.8 Organisationsutveckling

Allmänt
Den snabba uppbyggnaden av tekniska resurser medförde också stora ökningar av kostnaden för drift och underhåll. Detta fick till följd ett antal utredningar för att effektivisera verksamheten.

Kort beskrivning
Följande utredningar har behandlat markteleområdet:

FATU-utredningen
Utredare för första etappen av FATU var chefen för Försvarets forskningsanstalt generaldirektören Martin Ferm.

Utredningen ”UNDERHÅLLSVERKSAMHETEN IFRÅGA OM TELETEKNISK MATERIEL INOM KRIGSMAKTEN” var ett regeringsuppdrag från Försvarsdepartementet och arbetsgruppen ”FÖRSVARETS ARBETSGRUPP FÖR TELEUNDERHÅLL (FATU)” och lade sin slutrapport 1962-12-01.

FATU hade uppdraget att behandla underhåll av Krigsmaktens materiel inom tele- och robotområdet. Marktelemateriel skulle ses som en delmängd av detta område.

FATU föreslog följande åtgärder inom markteleområdet:

 • Underhållsfrågorna måste beaktas i större omfattning vid projektering och konstruktion av materiel, vid nyanskaffning men även vid ändringar och modifiering
 • Utbytessystem skall tillämpas i så stor omfattning som möjligt
 • Organiserad och fortlöpande felrapportering och driftanalys
 • Ökad samverkan mellan försvarsgrenarna ifråga om verksamheter avseende utarbetande av materielbeskrivningar och tekniska underhållsinstruktioner
 • Ökat gemensamt nyttjande av tillgängliga verkstadsresurser
 • Etablerandet av ett gemensamt, centralt ledningsorgan för telematerielens underhåll (Försvarets teleunderhållskontor TUK)
 • Centrala verkstadsresurser skall skapas i form av specialiserade verkstäder
 • Utöver CVA och Karlskronavarvet skall två centrala verkstäder skapas – en i södra Sverige och en i mellersta Norrland
 • De centrala verkstäderna skall ha en inriktning enligt följande:

1. Central gemensam verkstad i södra Sverige

 • Bärbar och transportabel radioutrustning
 • Land- och fartygsbaserade robotsystem
 • Telefonmateriel
 • Radiolänkmateriel

2. Centrala flygverkstaden i Arboga

 • Radar (utom radar ingående i robotsystem)
 • Flygburna robotsystem
 • Telemätinstrument
 • Datautrustningar för lv-eldledning och stridsledning
 • Större radioanläggningar

3. Karlskrona-Varvet AB

 • Hydrofonmateriel
 • Minmateriel
 • Fartygsbundna artillerisystem

4. Central televerkstad i mellersta Norrland

 • Telefonmateriel
 • Artillerisystem
 • Robotsystem (replipunkt)
 • Radio (replipunkt)

FATU:s förslag realiserades till stor del med undantag av att ingen central verkstad etablerades i mellersta Norrland.

FATU:s mest konkreta resultat blev etablerandet av en central verkstad i södra Sverige i form av AB Teleunderhåll (TELUB) i Växjö. TELUB startade sin verksamhet under hösten 1963.

V 66
Försvarsdepartementet gav den 3 juni 1966 överdirektören B E F Skoglund i uppdrag att som utredningsman genomföra en utredning rörande samordning av försvarets verkstadsresurser för underhåll av tygmateriel. Utredningen tog namnet ”1966 års verkstadsutredning (V 66). Utredningen avlämnade en första rapport den 16 oktober 1967 och slutrapporterade den 17 november 1969. Utredningen behandlas i detta dokument under 1970-talet på grund av att dess resultat kom att slå igenom under detta decennium.

De mest väsentliga förslagen från V 66 beträffande marktele var:

•     Uppdelningen i förbandsbundna och icke förbandsbundna verkstäder
•     Renodlingen av förvaltningsmässig ledning respektive underhållsverkställighet
•     Ansvaret för en sektorförvaltningsmyndighet per TSB-område för gemensam telemateriel och telemateriel i fasta anläggningar
•     Indelningen av landet i tre TSB-områden för underhåll på linjen
•     Benämningen teleservicebas visande att uppgifterna även omfattade teknisk drift
•     Överföringen av det icke förbandsbundna underhållet till huvudverkstäderna FFV och TELUB
•     Överföring av teknisk konsultverksamhet från ”civila” konsultföretag till huvudverkstäderna

Projekt 972
I brev 1970-06-17 (dnr 1173/70) uppdrog Kungl. Maj:t åt FMV att i samråd med ÖB och FRI studera en vidgad samordning av de förbandsbundna verkstädernas driftledning under FMV.

Projektet fick namnet ”Studie av de förbandsbundna verkstädernas ledning under Försvarets Materielverk” och slutrapporten lämnades 1975-07-01. Överdirektör F Skoglund var huvudprojektledare under tiden oktober 1970 till september 1974 och Gmj G Nordlöf under tiden oktober 1974 till juni 1975.

I sitt principiella förslag ansåg utredningen att drift och underhåll av marktelemateriel mm är regionalt samordnat över två militärområden. Motiv för regionens storlek har lämnats. TSB-organisationen bör även fortsättningsvis ses som en för Försvarsmakten gemensam regional organisation för telemateriel av huvudsakligen marktelekaraktär. TSB från övrig regional verkstadstjänst artskilda verksamhet är motiv för att inte samordna TSB med andra verkstäder.

Teleservicebaserna ställning under sektorflottiljcheferna C F1, C F10 och C F21 har av Kungl. Maj:t föreskrivits vara provisorisk i avvaktan på denna utredning.

Inom markteleområdet föreslog Projekt 972 att:

 • TSB-organisationen föres från sektorflottiljerna F1, F10 och F21 samt att de direkt underställs MBÖ, MBS och MBÖN såsom självständiga verkstadsmyndigheter och parallellställs med verkstadsförvaltning
 • Driftgrupp avsedd för simulatoranläggning TAST vid Flygvapnets Södertörnsskolor överförs till TSB-organisationen
 • Tjänster för markteleunderhåll inom Marinen överförs till TSB-organisationen i den omfattning som föreslås av Försvarets Materielverk i utredning som insändes samtidigt med denna studie (Ag M-Tele rapport)

FUF 80; STUDIE AV FLYGVAPNETS FREDSUNDERHÅLL, augusti 1980
CFV gav FMV uppdraget att i samråd med berörda myndigheter, bland annat FS och FRI, studera och lämna alternativa förslag till organisation och uppgifter samt kostnader för Flygvapnets framtida flygmaterielunderhåll på olika nivåer.
Utredningen föreslog för markteleverksamheten att:

 • stril-, bas- och sambandsanläggningar förvaltas sektorvis
 • för detta ett tekniskt kontor, marktele, inrättas vid berörda sektorflottiljer för genomförandet av erforderligt markteleunderhåll

•     TSB utvecklas enligt OLLI-U/FV angivna principer och därefter enligt av i denna studieangivet förslag

Sammanfattningsvis kan sägas att FUF 80 inom markteleområdet blev mycket av Flygvapnets ingångsvärden för U 80-utredningen.

U 80
Underhållutredning 80 (U 80) var en besparingsutredning med Alf Resare FR, som utredningsman. U 80 omspände hela underhållsområdet. I fortsättningen kommer här att behandlas etapp 2 av U 80 med direktiv 1981-09-24 från utredningsmannen till två grupper inom markteleområdet; en stabs- och en teknikgrupp.

Teknikgruppen föreslog för:

 • Armén inga väsentliga förändringar
 • Marinen marginella förändringar
 • Flygvapnet att:
 • uppgifter, som nu åläggs TSB driftdetaljer (stril, samband, basel) förs till den främre underhållsnivån och ingår i respektive förband
 • främre uppgifter inom baselområdet integreras med uppgifter för lokal förvaltningsledning inom samma område
 • Den bakre nivån att för alternativet:
 • ”uppgiftsorienterad modell” så samlas de bakre underhållsresurserna i miloverkstadsförvaltningarna
 • ”köpta tjänster” samlas samtliga funktioner i en avgränsad enhet inom FFV
 • Besparingspotentialen är cirka 23 mkr/år i alternativet ”uppgiftsorienterad modell” och 32 mkr/år för alternativet ”köpta tjänster”
 • Ett gemensamt reservmaterielförsörjningssystem inom försvaret måste tillskapas


Dokument som innehåller mer information:
Markteleunderhållssystemet under tiden 1950 till 2000 (12,4 MB) (F17/09) Författare: Örjan Eriksson.


Bilder

Kungens beslut om TSB

Kungens beslut om TSB

Teleservicebas

SamordningStudie

ELSIND90


Artiklar ur Flygvapennytt

 


Artiklar ur TIFF

 


Länkar