FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

2. Ledning


2.1 Teknisk order

Allmänt
De flesta flygvapen har använt sig av tekniska ordersystem (TO) för att snabbt och säkert förmedla information och direktiv angående flygmaterieltjänsten. Det är ett viktigt led i kvalitetssäkringen och för att leva upp till luftvärdighetsansvaret. Redan innan FF bildades 1936 gav Flygstyrelsens Tekniska byrå ut Flygtekniska Instruktioner i skrivelseform. Först under 1934 började man att strukturera skrivelserna genom att införa typbeteckningar t ex Flyg för flygplan och M för flygmotorer. Under 1937 gav den nyinrättade FF ut de första egentliga Tekniska Orderna. De var typbetecknade med FL för flygplan, MO för flygmotorer och VA för vapen. Dessutom fanns det en allmän grupp som betecknades med A. Orderna numrerades med en årlig löpnummerserie. Under 1944 fastställdes det TO-system (troligen efter tysk förebild) som med vissa revideringar skulle komma att bestå till början av 1990-talet. De Tekniska Orderna delades upp i två serier där:

 • TOMT upptog föreskrifter och instruktioner för användning, handhavande och underhåll.
 • TOMÄ upptog föreskrifter för ändringar (modifieringar) av materiel som redan överlämnats till flottiljerna.

Under 1947 kompletterades TO-systemet med materielgrupper för vapen, el-radio och instrument. Successivt har sedan systemet utökats för tillkommande materieltyper allteftersom dessa kommit till användning. Användningen breddades på så sätt från att till en början enbart ha tillämpats för flygplan till att användas för all teknisk materiel i Flygvapnet. Även Armén, Marinen och Intendenturen skaffade sig genom åren egna TO-system.

De många ändringarna och kompletteringarna som vidtogs i systemet genom åren gjorde, under slutet av 1980-talet, en genomgripande förändring nödvändig. FMV beslutade då att satsa på ett försvarsgemensamt TO-system. Omläggningen till det nya systemet kunde göras under de första åren av 1990-talet. För Flygvapnets del var det fråga om drygt 4 000 tekniska order. Armén och Marinen hade ca 1000 TO vardera och Intendenturen något hundratal. I samband med införandet av det nya systemet datoriserades abonnemangs- och distributionsrutinerna.

Kort beskrivning
Följande materielgrupper ingick i det gemensamma TO-systemet:

 • TOS TO-systemet
 • DRIVMAT Drivmedelsmateriel
 • ALL Allmänna grunder och allmän verksamhet
 • BEKLÄD Beklädnadsverksamhet
 • VAPEN Vapenmateriel
 • FÖRLMAT Förläggningsmateriel
 • FORDON Fordonsmateriel
 • FÖRPLÄGN Förplägnadsmateriel
 • FARTYG Fartygs- och båtmateriel
 • SJVMAT Sjukvårdsmateriel
 • FLYG Flygplans- och luftlandsättningsmateriel
 • PUBL Publikationer
 • SAMBAND Sambandsmateriel
 • KARTOR Kartor, sjökort
 • LEDN Ledningsmateriel
 • AM Ammunition
 • EXP Expeditionsmateriel
 • LIVS Livsmedel
 • EL Elkrafts- och belysningsmateriel
 • DRIVM Drivmedel
 • SKYDD Skyddsmateriel
 • LÄKEM Läkemedel
 • FÄLT Fältarbetsmateriel
 • DJUR Djur
 • UHMAT Underhållsmateriel

Dokument som innehåller mer information:
Flygvapnets Drift- och underhållssystem (30 MB) Rolf Hjerter (F20/04).


Artiklar ur Flygvapennytt

 


Artiklar ur TIFF

TO-omläggningen snart klar (nr 3/92)


Länkar

 


Bilder