FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

Armén loggo

Fältmässigt grupperade ledningsplatser


Fordonsstab

Ungefär samtidigt som fördelningsstabsbataljon 63 infördes påbörjades utvecklingen av fordonsstaber där det akuta behovet var det som ledningsfunktionen i pansarbrigad 63 hade. Under våren 1961 deltog jag i försök med pansarbrigadstab i trakten av Uppsala. Utvecklingen resulterade i de sk ”plåthytterna” som tilldelades staber inom pansarbrigaden och vissa artilleriförband. Utvecklingen av hytter för övriga förband i armén genomfördes under slutet av 60-talet och början av 70-talet samtidigt som en lednings- och organisationsöversyn genomfördes. En viktig komponent i ledningssystemet, ett nytt radiolänksystem, utvecklades parallellt med hytterna. Bilderna visar två typer av hytter, s k plåthytter som ingick i sambandscentralen vid de tidiga försöken med fordonsstaber.

För utförligare information hänvisas till: Arméns Ledningssystem (9 MB) (A01/04) Författare: Per Lundgren