FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

Armén logo

 

Telereparationscontainer


Telereparationscontainer

Utveckling av telereparationscontainer
Utveckling av underhållsresurser i form av fältmässiga utrymmen för reparationsarbeten och moderna underhålls-utrustningar för signalmekaniker hade inte genomförts på lång tid 1988 genomfördes Studie av signalreparations-tjänsten (Ag Sasit) av FMV:Auh.

De sammanfattande förslagen från studien var att föreslå en utökad Signalreparationsresurs inom brigad. Brigadens signalreparationsgrupp föreslogs öka från tre mekaniker till nio. Vidare föreslogs att signalreparationskärra 201 B ersätts och att modernare mätutrustning tillförs. En serie av 28 st containrar togs fram och dessa placerades på respektivemiloreparationskompani. Dessa förband var lättrörliga reparationsförband (förband som ATS var typ- och funktionsansvariga för och som arbetades fram av funktionsenheten vid staben). Dessa förband uppträdde tillsammans med brigaderna och följde med som bakre reparationsresurs.

Den nya telerepcontainern innebar ett lyft för signalreparationstjänsten i fält och innebar också att utbildning på containern och den nya underhållsutrustningen fick läggas in i utbildningen av signalmekanikerna.

Som ett resultat av den omfattande moderniseringen av sambandet som bedrevs under 90-talet med införande av TR 8000 0ch TS 9000 utökades den tekniska personalen, både värnpliktiga och yrkesofficerare, i fördelningslednings-bataljoner och brigadledningskompanier. Systemtekniker TS 9000 (SyteTS 9000) skulle ingå i samtliga tekniskt komplexa systemenheter såsom systemledningsenheter (SLE), knutpunkter (KP), ledningsplatsenheter och anslutningsplats nät (APN). Dessutom skulle Syte TS 9000 ingå i reparationspluton i fördelningsledningsbataljon och reparationstropp i brigadledningskompani.

Mer att läsa finns i Signalmekanikerutbildning i armén (5,3 MB) Författare: Sven Bertilsson