FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

marinen loggo

Marinen
Eldledningsradar


Radarstation PA-39 med arte 710

M3330-039075-1 (PA-39/F MT)

Radarstation PA 39/F MT

Radarstation PA 39/F MT

Allmänt
Föregångaren var en minradar som provades i Göteborgs skärgård (Knippelholmen). 

Stationen ingick, tillsammans med centralinstrument 710, eldledningsperiskop och observationsperiskop, i centralinstrumentering 710 och var avsedd för spaning, målangivning, mätelementsbestämning och nedslagsobservationer i kustartilleriets lätta kustartilleribatterier typ 7,5 cm m/57 serie 1 och 2.

En första delserie av PA-39 anskaffades i slutet av 50-talet. Delserie två anskaffades i början av 60-talet.  Leverantör var Decca England.

Sändaren var en pulsradar vars frekvens kunde varieras intermittent i och för undvikande av störsändare. Stationen var försedd med PPI och B-indikator. Antennen roterade med ca 60 varv/minut. Dataöverföring med elgoner till cig 710.

Antenn PA-39

Antenn PA-39


I slutet av 70-talet genomfördes en kraftfull modifiering i syfte att förbättra driftsäkerheten och öka störskyddet. Härvid ersattes ca 150 st elektronrör av totalt 500 med IC-kretsar. Dessutom anskaffades ny mottagare och sektorsändning infördes. 
Antennpolarisationen var valbar. Stationen hade två sändare, vilka kunde utnyttjas alternativt. Den hade slumpad PRF och mottagaren med såväl linjära som logaritmiska mf-kanaler samt differentieringskretsar och STC
Radarn var grupperad i bergrum med sändarna och styrenheterna placerade i ett särskilt apparatrum och PPI- och B-indikator på batt S-plats. Radarantennen med vridbord var placerade direkt på marken. För att skydda vridbordet mot splitter var det nedsänkt i berget. Antennen gavs skydd och skyl med ett enklare byggnadsverk av trä över antennen.

Allmänt PA-39

Leverantör

Decca England

Antal anskaffade stationer

19 st varav en för skolbruk

In i krigsorg

I början av 60-talet

Ut ur krigsorg

I takt med batt 7,5/57 serie 1 och 2 utrangering i slutet av 1990-talet

Tekniska data

 

Sändare

Pulstyp

Frekvensband

X-bandet 8500 – 9600 kontinuerligt inställbar

Pulslängd

Lång 0,3 µs, kort 0,1 µs

Pulseffekt

60 kW

Pulsfrekvens (Låst)

Två områden. Omkopplingen sköts automatiskt av områdesomkopplaren på PPI:n
Avståndsområde 0-60000 meter; 1500-1800 Hz, Övriga avståndsområden 2000-2500 Hz

Pulsfrekvens (Fri)

Frekvensen varierar slumpvis 10 % kring'
medelvärdet 2250 Hz (HÖG) och 1650 Hz
(LÅG).

Antenn

Trattstrålare som matar en böjd reflektor

Antennrotationshastighet

60 varv/min

Lobbredd

0,6 grader vid 3dB

Lobhöjd

2,8 grader vid 3dB

Sändarrör

Magnetron

Mottagare

En linjär
En logaritmisk

Indikatorer

En 30 cm PPI
En 30 cm B-indikator

Avståndsområde PPI

0-2000, 0-5000, 0-10 000, 0-20 000, 0-40 000 och 0-60 000 m

Avståndsområde B-indikator

2000 m Mittlinjen förskjutbar från 0-18 000 m

Bäringsområde PPI

0 – 6300 streck

Bäringsområde B-ind

200 streck. Mittlinjen förskjutbar från 0-6300 streck

 

 

PPI-indikator till PA-39

PPI-indikator till PA-39

PPI:n bestod av ett 30 centimeters katodstrålerör med magnetisk avlänkning,

  • en svepgenerator
  • en ekobildforstärkare
  • en strobgenerator
  • en motor för sveprotationen

PPI:n var omställbar mellan sex olika avståndsområden mellan 2000 och 60000 meter. För noggrann avläsning fanns en omkopplingsbar mätstrob.
Det uppmätta avståndet avlästes på en avståndsskala ovanför katodstråleröret.
Man kunde också bestämma avståndet med hjälp av kalibreringsringar mellan vilka avståndet var 1000 meter.

B-indikator

B-indikator

B-indikatorn bestod av ett 30 centimeters katodstrålerör med magnetisk avlänkning, svepgeneratorer för avstånds- och bäringssvep, ekobildförstärkare och B-rutekretsar.

På B-indikatorn, som var placerad i anslutning till centralinstrumentet, återgavs en valfri del av den del av PPI:ns ekobild som låg inom 9000 meter. Det återgivna området motsvarade 2000 meter i avstånd och 200 streck i bäring. Det område som B-indikatorn täckte, markerades med en så kallad B-ruta i PPl-bilden. B-rutans område ställdes in med bärings och avståndsrattarna på centralinstrumentet.

B-indikatorbilden hade en linje för avstånd och en för bäring, som tillsammans  bildade ett hårkors och användes som referens.

Avståndslinjen kunde ställas in mellan 0 och 18000 meter och bäringslinjen mellan 0 och 6300 streck.

På B-indikatorn avläste man avvikelserna i avstånd och bäring för nedslagen vid skjutning mot målet i mittlinjekorset. Vid avläsningen använde man sig av den graverade rutan på skärmen. I höjdled motsvarade avståndet mellan två linjer 200 meter och avståndet mellan en linje och ett kors 100 meter. I sidled motsvarade avståndet mellan två linjer 20 streck och avståndet mellan en linje och ett kors, 10 streck.

Sändar- och mottagarutrustningen

Sändar- och mottagarutrustningen

Kraftutrustning

Kraftutrustning

Centralinstrumentering 710 med B-indikator och eldledningsperiskop

Centralinstrumentering 710 med B-indikator och eldledningsperiskop

Maskering över radarantenn och eldlednings- och observationsperiskop

Maskering över radarantenn och eldlednings- och observationsperiskop